Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ROKL2913 VK11 Käsityö 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: lehtori Kalle Virta ja yliopisto-opettaja Virpi Yliverronen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kokonaisen käsityön käsitteen ja tietää sen koostuvan käsityötuotteen ideoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opiskelija osaa soveltaa kokonaisen käsityön käsitettä varhaiskasvatuksen käsityötehtäviä suunnitellessaan ja ohjatessaan. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti ja turvallisesti varhaiskasvatuksen käsityössä käytettäviä tekniikoita, materiaaleja ja työvälineitä. Opiskelija osaa varhaiskasvatukseen soveltuvaa käsityön didaktiikkaa.

Sisältö

- käsityön peruskäsitteistö
- turvallinen työskentely
- varhaiskasvatukseen soveltuvat käsityön materiaalit, käsityötyövälineet ja perustekniikat
- käsityötoiminnan organisointi ja ohjaaminen varhaiskasvatuksessa
- käsityön toteuttaminen ilmiö- tai teemalähtöisenä, monimateriaalisena kokonaisen käsityön projektina

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 42 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

1. Pöllänen, S. 2009. Contextualising Craft: Pedagogical Models for Craft Education. International Journal of Art & Design Education, 28(3), 249–260.

2. Karppinen, S. 2009. Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L. Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3, s. 56-65.

3. Virta, K., Metsärinne, M. & Kallio, M. 2013. Supporting Craft Sense in Early Education. Techne Series A, 20(3), 50—61.

4. Rönkkö. M-L. & Aerila, J-A. 2015. Children Designing a Soft Toy. An LCE model as an application of the experiential learning during the holistic craft process. Techne Series A, 22 (1), 44 - 58.

5. Yliverronen, V. & Seitamaa-Hakkarainen, P. 2016. Learning craft skills: exploring preschoolers´ craft-making process. Techne Series A.

6. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. Opetushallitus.

7. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

8. Muu opetuksen alussa ilmoitettava kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma