Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AION1011 mPEDA a4.1 Ohjattu harjoittelu I 7 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, aineenopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: Perusasteen rehtori. Harjoittelun ohjauksesta vastaavat normaalikoulujen lehtorit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja pitää oppitunnin sekä ymmärtää erilaisten työtapojen merkityksen vaihtuvissa opetustilanteissa ja heterogeenisissä ryhmissä. Opiskelija osaa reflektoida omaa toimintaansa ja muuttaa sitä erilaisten oppimistilanteiden vaatimusten mukaan. Opiskelija osaa yhdistää teoreettista tietoa käytännön opetustyöhönsä ja kehittää opetustyötään. Opiskelija ymmärtää opettajan työn merkityksen oppilaan oppimisen ja kasvun tukijana. Opiskelija tunnistaa erilaiset oppijat ja osaa ohjata heitä. Opiskelija osaa arvioida oppijoita monipuolisesti, joustavasti ja kannustavasti. Opiskelija ymmärtää opettajan työn eettisenä toimintana. Opiskelija osaa toimia turvallisuustekijät huomioon ottaen erilaisissa
opetustilanteissa.

Sisältö

- opettajan työn ja oman työuran reflektiivinen tarkastelu ja aktiivinen osallistuminen harjoitteluseminaariin (Harjoitteluseminaari I)
- suomalaisen koulujärjestelmän säädösten hierarkia, säädösten ja toteutuvan opetuksen suhde ja sen soveltaminen opetuksen suunnittelussa
- opetuksessa tarvittavien kielellisten valmiuksien kehittäminen
- monikulttuurisen koulun toimintaan perehtyminen
- opetusmenetelmiin, työtapoihin, opetusmateriaaleihin sekä opetusvälineisiin perehtyminen
- oppitunnin ja -jakson suunnitteleminen, toteuttaminen ja reflektointi
- perehtyminen arviointiin ja käytössä oleviin arviointimenetelmiin
- opettajan ammatilliseen vuorovaikutukseen ja luokan hallinnan keinoihin perehtyminen
- onnistuneeseen oppimisprosessiin vaikuttavien osatekijöiden ymmärtäminen ja tehokkaisiin ryhmänhallintakeinoihin perehtyminen
- tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön perehtyminen
- oppilaan ja opiskelijan oppimisen ja kasvun tukeminen
- yleinen, tehostettu ja erityinen tuki perusopetuksessa
- toisella kielellä opiskelevan tukeminen ja yhteistyö S2-opettajan kanssa
- oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön perehtyminen
- turvallisen oppimisympäristön luominen

Toteutustavat

- harjoitteluseminaari I: oman opetuskokemuksen ja osaamisen kartoittaminen ja analyyttinen tarkastelu sekä aktiivinen osallistuminen harjoitteluseminaariin.
- ohjattuja oppitunteja yksin tai pareittain 10-26 t*
- opetukseen osallistumista, oppituntien seurantaa, palautekeskusteluihin osallistumista, palauteraportteja ja apuopettajana toimimista 14-30 t*
- kouluharjoittelua 27 t**
- yksittäis- ja ryhmäohjausta 30-32 t
- ohjattua perehtymistä moniammatilliseen yhteistyöhön, oppilas- ja opiskelijahuoltoon sekä kodin ja koulun yhteistyöhön 7-20 t*
- omatoimista ja ohjattua työskentelyä ja opetuksen suunnittelua 90-103 t
Yhteensä 187 t.

Suoritettava tuntimäärä on 187 t/7 op tai Opetushallituksen rinnastuspäätöksessä suoritettavaksi ilmoitettu määrä.

*Vaadittavat tuntimäärät täsmäytetään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) opiskelijan aikaisempiin opintoihin ja tavoitteena olevaan opettajantutkintoon sopiviksi.
**Osan kouluharjoittelusta voi tehdä opiskelijan omassa opetustyössä.

Mikäli opiskelijalla on OPH:n rinnastuspäätöksessään vaatimus 15 op laajemmasta harjoittelusta, merkitään hänen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa tarvittavat laajennukset siten, että rinnastuspäätöksen vaatimus täyttyy. Laajennettuja suorituksia voidaan sijoittaa sekä I- että II-harjoittelun sisältöihin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Täydennettävä: Selkeästi havaittavat puutteet mm. 1) vastuun kantamisessa, 2) opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, 3) aineenhallinnassa. Hylätty: Opiskelija ei ole kehotuksesta huolimatta täydentänyt suorituksiaan sovittuun määräaikaan mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Aineopinnot, MMO (Kasvatustiede, aineenopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma