Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU3322 Suomen kieli: Matemaattis-luonnontiet., Kirjallisen työn laatimiseen liittyvä opetus 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän opettajat
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla muokataan ja tarkastellaan tutkielmatekstiä. Kurssilla harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista, tutustutaan tieteenalan konventioihin ja analysoidaan opiskelijan omaa kirjoitusprosessia. Kurssi tukee opiskelijan tutkielmantekoa kielenhuollon näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia omaa erikoisalaansa edustavan tieteellisen opinnäytteen, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia ja sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta oman erikoisalansa tekstistä. Opiskelija pystyy kirjoittamaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan tutkielman laatimisen periaatteita. Opiskellaan, miten asiantuntijuus osoitetaan asiatyylisessä ja yleiskielisessä opinnäytteessä. Tarkastellaan erikoisalan terminologiaa sekä tieteenalan lause-, virke- ja tekstirakenteita. Opintojakson osallistuja tuo katkelman omasta opinnäytetyöstään kommentoitavaksi. Keskustellaan opiskelijoiden teksteistä: esitetään kysymyksiä, tarkennuksia ja kommentteja sekä annetaan rakentavaa palautetta. Käydään läpi kypsyysnäytteen kriteerit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Harjoitustyö: Suorituksen saaminen edellyttää kandidaatintutkielman käsikirjoituksen noin 5 - 6 liuskan mittaisen katkelman toimittamista käsiteltäväksi, siitä annettavan palautteen vastaanottamista, vertaispalautteen antamista toisesta tekstistä sekä muiden osallistujien tekstien kommentointia ryhmätapaamisissa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, oman opinnäytetekstin käsittely sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijoiden käsikirjoitukset sekä tarvittaessa muu, kirjoittamista yleensä sekä erityisesti tieteellistä kirjoittamista käsittelevä materiaali, joka on kurssin Moodle-sivulla tai saatavilla internetistä.

Lisätietoja

Kurssi pitää suorittaa ennen kypsyysnäytteen kirjoittamista. Ilmoittautuminen Nettiopsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Kieli- ja viestintäopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biologian laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet