Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2221 Ruotsin kieli: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, kirjallinen taito 3 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen ruotsin kielen lehtorit/yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Ylioppilastutkinto tai vastaavat tiedot ruotsin kielessä. Jos opiskelijalla on heikko lähtötaso (esim. opiskelija ei ole kirjoittanut ruotsia ylioppilastutkinnossa tai aiemmista opinnoista on kulunut aikaa), hänen tulee kohentaa kielitaitoaan ennen tutkintoon sisältyville kursseille osallistumista.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaan liittyvissä kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa ilmaista ja perustella näkökantojaan
- osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuneuvoja ja oman alansa ruotsinkielisiä tietolähteitä.
- ymmärtää pääkohdat ja löytää olennaisen tiedon omaan erityisalaansa liittyvistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja tekstejä
- hallitsee laajahkon yleissanaston ja oman alansa sanastoa
- hallitsee kielen perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijoiden omaan alaan liittyviä kysymyksiä
- haetaan tietoa kirjoitetuista tietolähteistä
- harjoitellaan mm. kuvailemista, referointia, näkökantojen ilmaisua ja perustelua, sosiaalista vuorovaikutusta
- harjoitellaan kielellisten apuneuvojen käyttöä
- kirjoitetaan opiskelun ja työelämän viestintätilanteisiin liittyviä tekstejä
- perehdytään oman erityisalan sanastoon
- kerrataan kielen keskeisiä rakenteita

Toteutustavat

Koko opintojakso (kirjallinen ja suullinen osio integroituna) sisältää sekä ryhmäopetusta että itsenäistä työskentelyä.
Osa kursseista sisältää myös verkko-opetusta. Katso tarkemmat tiedot kurssikohtaisesti.

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ruotsiksi

Läsnäolo eri kurssien ensimmäisellä oppitunnilla on ehdottoman välttämätön. Muuten opiskelupaikan menettää ja se annetaan varapaikalla olevalle opiskelijalle. Opintosuoritukseen kuuluvat tarkemmat ohjeet annetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Aktiivinen läsnäolo, annettujen tehtävien tekeminen sekä loppukoe. Suoritus arvioidaan arvosanoilla 2 (tyydyttävä taito) tai 4 (hyvä taito). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista. Mahdollisista korvaavuuksista on aina sovittava erikseen.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Opetus on tarkoitettu toisen vuoden opiskelijoille tai aivan pian valmistuville.

Lisätietoja

Suullinen ja kirjallinen taito opetetaan integroidusti samalla kurssilla, opintojaksot arvioidaan erikseen. Opintojakson kirjallinen taito kirjataan opintorekisteriin koodilla KIRU2221 ja suullinen koodilla KIRU2241. Opintopisteitä yht. 5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet