Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU3221 Suomen kieli: Yhteiskuntatieteellinen tdk, kirjallinen viestintä 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän opettajat
Edeltävät opinnot
Lukion suomen kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Yleiskuvaus

Kirjallinen viestintä -opintojaksossa opiskellaan kielen- ja tekstinhuoltoa sekä eri tekstilajien tunnistamista ja tuottamista. Kirjallisen viestinnän opintojakso on jaettu viiteen aiheenmukaiseen kurssiin, jotka ovat anglismikurssi, kielioppikurssi, kirjoituskurssi, oikeakielisyyskurssi tai tekstikurssi. Opintojakson voi suorittaa osallistumalla _yhteen_ edellä mainituista kursseista. Kaikki kurssit ovat 2 opintopisteen laajuisia, ja niiden suoritus kirjataan opintorekisteriin opintojakson koodilla ja nimellä Kirjallinen viestintä. Opiskelija valitsee sen kurssin, jonka katsoo olevan itselleen tarpeellinen ja jonka suorittamisesta on hyötyä oman kirjoittamisen ja kielenhuollon kannalta. Kullakin kurssilla perehdytään tiettyyn aiheeseen ja harjoitellaan sisällön mukaisia asioita. Katso kohta "Sisältö", jossa esitellään kurssit tarkemmin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kurssin aiheen mukaiset asiat ja osaa soveltaa niitä kirjoittamiseen. Opiskelija saa harjoitusta tarvitsemallaan kielen osa-alueella ja oppii huoltamaan kieltään. Opiskelija osaa kirjoittaa oikeakielistä, virheetöntä ja asiatyylistä tekstiä ja osaa muokata tekstiään tilanteen ja vastaanottajan mukaan. Opiskelija tietää kielenhuollon oppaita ja osaa etsiä tietoa kielestä ja soveltaa sitä omaan kirjoittamiseensa.

Sisältö

Kurssien sisältöjen kuvaus:

Anglismikurssilla tutustutaan erilaisten tekstien pohjalta kielten eroihin siitä näkökulmasta, miten vieras kieli vaikuttaa suomenkielisen tekstin sanastoon, sanajärjestykseen, lause- ja virkerakenteeseen sekä oikeakielisyyteen. Erityisesti harjoitellaan englannin ja ruotsin kielellä luetun ilmaisemista hyvällä suomen kielellä. Lisäksi pohditaan vieraan kielen merkitystä ja esiintymistä nyky-Suomessa ja suomenkielisessä tiedemaailmassa.

Kielioppikurssilla opitaan havainnoimaan suomen kielen lause- ja virkerakenteita ja soveltamaan niitä tekstiin. Kurssilla tarkastellaan virkkeen ja lauseen rakenteita, esitys- ja sanajärjestystä. Lisäksi tutkitaan puhekielen vaikutusta lauseiden rakenteisiin ja harjoitellaan sivu- ja päälauseiden ja lauseenvastikkeiden muodostamista. Tutkitaan, muokataan, korjataan ja laaditaan suomen kielen kieliopin mukaisia lauseita.

Kirjoituskurssilla ohjataan opiskelijaa kirjoittamaan kurssin suoritukseksi vaadittava argumentatiivinen essee ja tuetaan kirjoitusprosessia. Lisäksi kurssilla opiskellaan kirjoittamisprosessin vaiheita, pohditaan omia kirjoittamisasenteita sekä kerätään kokemuksia kirjoittamisesta ja tutkitaan, miten kirjoittamisen esteet voi kaataa. Edelleen harjoitellaan kirjoittamista ryhmässä, ja perehdytään vertaispalautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Tekstin laatimisen avuksi tutustutaan tekstin sidostuskeinoihin ja informaatiorakenteeseen.

Oikeakielisyyskurssilla opiskellaan tunnistamaan ja tuottamaan virheetöntä suomen kieltä. Kerrataan ja harjoitellaan oikeakielisyyssääntöjä, kuten välimerkkien käyttöä, yhdyssanojen ja sanaliittojen muodostamista, numeraalien ja lyhenteiden taivuttamista sekä sanojen oikeita kirjoitusasuja. Lisäksi tutkitaan, miten oikeakielisyys vaikuttaa tekstiin, ja harjoitellaan muokkaamaan oikeakielisyyden osalta viimeistelemättömiä tekstejä.

Tekstikurssilla opiskellaan tekstilajeja ja tyyliseikkoja ja perehdytään eri tilanteiden ja kontekstien tekstilajeihin. Opitaan tekstilajien ominaispiirteitä ja tehdään havaintoja tyylin vaikutuksesta sisältöön ja viestintään. Edelleen tarkastellaan opintoihin liittyviä tekstilajeja, kuten esseetä ja tutkielmaa. Analysoidaan erilaisia median tyyli- ja tekstilajeja sekä tutustutaan työelämän tekstilajeihin, esimerkiksi pöytäkirjaan ja raporttiin. Harjoitellaan asiakasviestintää ja lukijan huomioimista sekä pohditaan, miten tekstin julkistamispaikka vaikuttaa tyyliin ja muotoon, ja harjoitellaan laatimaan mm. asiatyylisiä sähköpostiviestejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opiskelija osallistuu yhteen opintojakson kurssiin; muita kursseja opiskelija voi opiskella itsenäisesti Moodlessa, jossa opintojakson kurssit ovat samalla sivulla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Suoritustapa vaihtelee kursseittain. Jokaisessa kurssissa opintosuoritukseen vaaditaan läsnäoloa ja osallistumista. Lisäksi opintosuorituksiin kuuluvat kursseittain seuraavat suoritukset:

Anglismikurssi: harjoitustyö
Kielioppikurssi: tentti
Kirjoituskurssi: essee (argumentatiivinen essee)
Oikeakielisyyskurssi: tentti
Tekstikurssi: harjoitustyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, kurssin aikana suoritetut tehtävät sekä opintosuoritus kurssikohtaisesti (ks. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallinen viestintä on hyvä suorittaa opintojen alkuvaiheessa ennen tutkielman tai laajojen kirjallisten töiden tekoa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali, opettajan kurssilla esittämä aineisto sekä kurssilla esitellyt ja mainitut tieteellisen kirjoittamisen ja suomen kielen oppaat.

Lisätietoja

Kurssiryhmiä on sekä syys- että kevätlukukaudella. Kirjallisen viestinnän opintojaksoon ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet