Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0030 Ranskan kieli: Jatkokurssi I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssi sopii ranskan alkeiskurssi I:n ja II:n (yht. 8 op) käyneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kielitaito tasolla A1.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään ranskan kielen perusteisiin erilaisten puhe-, kuuntelu-, luku- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Alkeiskurssilla opittuja asioita kerrataan ja syvennetään. Kurssilla opitaan ranskan kieliopin keskeisimpiä rakenteita ja perussanastoa, jonka avulla selviää monissa arkielämän tilanteissa. Kurssilla perehdytään myös ranskalaisen kielialueen kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan pääpiirteittäin keskustelua opiskeluun, työhön, perhe-elämään ja vapaa-aikaan liittyvien aihepiirien puitteissa. Hän pystyy lukemaan hieman vaativampiakin tekstejä silloin, kun aihe on tuttu.
Opiskelija osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista. Opiskelija selviytyy kirjoittamalla ja puhumalla tavanomaisissa arkitilanteissa alla mainittujen aihepiirien puitteissa sekä osaa kertoa omasta maastaan ja ymmärtää ranskalaista elämäntapaa.

Sisältö

Aihepiirit: matkailu, perhe, ruokailu, opiskelu, korkeakoulut, asuminen, ympäristö, työ- ja elinolosuhteiden kuvaaminen, yhteydenotto ja kommunikointi puhelimitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä, kirjeen kirjoittaminen, työhakemus.

Kielioppi: perfektin ja imperfektin käyttöeron ymmärtäminen, pluskvamperfekti, persoonapronominin objekti- ja adverbiaalimuotojen keskinäinen järjestys, konditionaali ja ehtolauseet, passiivi, demonstratiivipronominit. Lisäksi alkeiskursseilla opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä. Katso tarkemmin ydinainesanalyysi:
http://users.utu.fi/hangue/Jatkokurssit_I_ja_II_ydinainesanalyysi.html

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 44 t 0 t
Itsenäinen työskentely 64 t 0 t

64 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Kurssin suorittaminen ohjattuna itseopiskeluna: pienryhmä- ja luento-opetus: 4 t, tuutorointi 1 t, itsenäinen työskentely 103 h.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä, sanakokeita, aineita ja verkkotehtäviä.

Ranskan jatkokurssi I on mahdollista suorittaa myös ohjattuna itseopiskeluna. Katso tarkemmin opettajan kotisivulta:
http://users.utu.fi/hangue/
Sieltä löytyy linkki ranskan jatkokurssi I:n ohjatun itseopiskelun kotisivulle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hakulinen-Sutinen, Chez Marianne 2 - ranskaa aikuisille, kappaleet 1-6 sekä opettajan laatima ja kokoama  kielioppi- ja oppimateriaalivihko "Ranskan JK I kielioppi ja harjoituksia". Opettajan materiaalivihon jokainen tulostaa ennen kurssin alkua Moodle-oppimisalustalta. Kurssiavaimen Moodleen saat opettajan kurssille hyväksymisviestissä  ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet