Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3633 Puheviestintä, oikeustieteellinen tiedekunta 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Puheviestinnän yliopisto-opettaja Tuula Hakkarainen

Yleiskuvaus

Puheviestinnän kurssi vahvistaa opiskelijan puheviestinnällisiä valmiuksia, joiden avulla hän pystyy viestimään tavoitteellisesti oman alansa asiantuntijatehtävissä. Opintojakso kehittää opiskelijan vuorovaikutusosaamista toiminnallisesti ja käytännönläheisesti erilaisten yksilö-, pari- tai ryhmäviestintäharjoitusten muodossa. Opiskelija voi suorittaa opintojakson osallistumalla yhteen eri teemoja sisältävistä kursseista: esiintymistaito, neuvottelutaito tai työelämän viestintä. Kaikkien kurssien suoritus kirjataan opintorekisteriin Puheviestintä-nimellä ja opintokoodilla KIPV3633.
Opiskelija voi valita sen puheviestinnän teemaryhmän, joka palvelee parhaiten hänen oppimistavoitteitaan. Ryhmien tavoitteet ja sisällöt eroavat hieman toisistaan. Kursseilla keskitytään harjoittelemaan niiden sisällönmukaisia asioita (kts. tarkemmin kohdat Osaamistavoitteet ja Sisältö).

Osaamistavoitteet

Esiintymistaito:
Opintojaksolla opiskelija harjoittelee opiskelussa ja työelämässä tarvittavia esittämisen ja yleisölle puhumisen taitoja eri tyyppisten esiintymistehtävien kautta. Opiskelija perehtyy esitysten valmisteluun ja harjoittelemiseen, toisten havainnoimiseen sekä palautteen antamiseen ja saamiseen. Pääpaino on yksilöharjoituksissa.
Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy esiintymään erilaisissa asiantuntijan viestintätilanteissa tavoitteellisesti ja osaa valmistaa ja pitää puhe-esityksiä. Hän osaa arvioida omia viestintävalmiuksiaan ja tunnistaa kehittämiskohteensa. Hän pystyy jatkossa soveltamaan esiintymistaitoon liittyviä asioita oman opiskelunsa ja työelämänsä esiintymistilanteissa. Hän osaa arvioida toisten esityksiä, antaa palautetta rakentavasti ja myös ottaa sitä vastaan.
Neuvottelutaito:
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy ryhmätyö- ja neuvottelutaitoihin sekä harjoittelee niitä erilaisten, pääasiassa ryhmässä tapahtuvien tehtävien kautta. Jakson käytyään opiskelija ymmärtää viestinnän merkityksen ryhmän toiminnalle, tunnistaa vuorovaikutussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä sekä tietää millainen toiminta vaikuttaa ryhmään ja neuvotteluihin suotuisasti. Hän tietää, miten valmistautua neuvotteluihin ja miten toimia niissä yhteistyöhakuisesti. Hän osaa eritellä ja analysoida ryhmäviestintä- ja neuvottelutilanteita sekä antaa niistä rakentavaa palautetta. Opiskelija tunnistaa niin omansa kuin muiden neuvottelutyylejä ja osaa ottaa vastaan palautetta viestinnästään.
Työelämän viestintä:
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy työelämän keskeisiin viestintätaitoihin sekä pohtii viestinnän tehtäviä ja merkitystä työyhteisössä. Opintojaksolla toteutetaan erilaisia yksilö- ja ryhmäviestinnän harjoituksia.
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen työyhteisön vuorovaikutussuhteiden rakentumisessa. Hän osaa valmistella työelämässä tarvittavia puhe-esityksiä sekä toimia tavoitteellisesti ja työskentelyä tukevalla tavalla palavereissa ja neuvotteluissa. Opiskelija osaa antaa toisille palautetta rakentavasti ja myös ottaa sitä vastaan. Hän pystyy arvioimaa omia viestintätaitojaan realistisesti ja tietää, miten kehittää viestintäosaamistaan jatkossa.

Sisältö

Esiintymistaito:
Opintojaksolla pääpaino on omien esiintymistaitojen harjoittelussa. Opiskelija harjoittelee esiintymiseen ja esittämiseen liittyviä viestintätaitoja, esitysten valmistelemista, kuulilja-analyysiä ja vaikuttamista. Opiskelija tutustuu omaan viestijäkuvaansa. Hän havainnoi toisia, erittelee ja analysoi puhe-esityksiä sekä antaa ja saa palautetta omasta viestinnästään.
Neuvottelutaito:
Opintojaksolla harjoitellaan tiimiviestinnässä ja neuvottelussa tarvittavia taitoja. Opiskelija tutustuu ryhmäviestinnän periaatteisiin, vuorovaikutussuhteiden rakentumiseen ryhmässä ja työskentelyilmapiiriin vaikuttaviin tekijöihin sekä neuvotteluun valmistautumiseen, neuvottelutyyleihin ja yhteistyön edistämisen tapoihin. Hän harjoittelee neuvotteluun valmistautumista ja siinä toimimista rakentavasti, neuvottelun vetämistä, arviointia sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.
Työelämän viestintä:
Opintojaksolla pääpaino on työelämän viestintätaidoissa ja niiden harjoittelussa. Opiskelija tutustuu viestinnän merkitykseen työyhteisöissä, viestintätaitoihin ja omaan viestijäkuvaansa. Hän perehtyy esiintymistaitoon sekä erilaisiin vaikuttaviin ja tietoa välittäviin puheenvuoroihin. Opiskelija tutustuu palaveriviestintään ja neuvotteluun sekä niissä vaikuttaviin tekijöihin. Hän harjoittelee viestinnän analysointia ja erittelemistä yksilö- ja ryhmäviestinnän tehtävissä, rakentavan palautteen antamista muille sekä palautteen vastaanottamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 36 t 0 t

Toiminnallinen ja taitoharjoituspainotteinen pienryhmätyöskentely 18 t, itsenäinen työskentely 36 t.
Opintojaksolla opiskelija työskentelee ja harjoittelee viestintätaitojaan pienryhmässä, joka keskittyy tiettyyn puheviestinnän teemaan. Harjoituksia eritellään ja analysoidaan ryhmässä ja niistä annetaan ja saadaan palautetta. Kurssiin itsenäisen työskentelyn aikana opiskelija perehtyy kurssiteemansa puheviestinnällisiin tietoihin ja ilmiöihin itsenäisessä kurssityössään, jonka tarkempi muoto esitellään ryhmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

- Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen
- Palautteen antaminen
- Moodle-alustalla käytävään keskusteluun osallistuminen
- Essee /oppimispäiväkirja/tentti tai muu kurssityö. Kurssityö voi olla opettajan ohjauksen mukaisesti myös videoitu tuotos.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Kurssin toiminnallisuuden ja harjoitusluonteen vuoksi pienryhmän kokoontumisissa on oltava läsnä.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali, verkkoaineistot ja muu opettajan kurssilla ilmoittava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään sekä syys- että kevätkaudella. Kurssin pienryhmiin ilmoittaudutaan Nettiopsussa. Syksyn kurssin ilmoittautuminen alkaa elokuussa, kevään kurssille joulukuussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet