Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2141 A4.b. Laadullinen tutkimus I 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen keskeiset tutkimustyypit, lähestymistavat ja menetelmät, ja hänellä on valmiuksia soveltaa niitä musiikkitieteellisen harjoitustyön, esseen tai HuK-tutkielman rajoissa.

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen tutkimustyypit, lähestymistavat ja menetelmät valikoidusti (mm. kenttätyö ja etnografia, diskurssianalyysi, haastattelututkimus, tapaustutkimus) sekä valitun lähestymistavan soveltaminen pienimuotoisessa harjoitustyössä.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö (luentokurssi) TAI harjoitustyö (ohjattu itsenäinen työskentely).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alasuutari, Laadullinen tutkimus; Barz & Cooley, Shadows in the Field; Eskola & Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen; Hirsjärvi & Hurme, Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö; Jokinen, Juhila & Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä; Kuula, Toimintatutkimus; Kuula, Tutkimusetiikka; Lappalainen, Hynninen, Kankkunen, Lahelma & Tolonen, Etnografia metodologiana; Moisala & Seye (toim): Musiikki kulttuurina; Pietikäinen & Mäntynen, Kurssi kohti diskurssia; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A4. Menetelmäopinnot I (Musiikkitiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies