Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0015 P1. Historian taito 5 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Ulla Ijäs, Heli Paalumäki, Meri Heinonen, Juha Ruohonen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee menneisyyden tutkimuksen ja kirjoittamisprosessin pääpiirteet ja pystyy arvioimaan omaa alaansa tieteenä. Hän on tutustunut tutkimukselliseen lähdeviitteiden käyttöön ja osaa viittaamisen perusteet. Pääaineopiskelija taitaa myös seminaarityöskentelyn perusperiaatteet ja opintosuunnittelun (P1.1.). Osion jälkeen jokainen opiskelija on tutustunut historiaa ja arkeologiaa käsittelevän tiedon tarjoamiin mahdollisuuksiin, tutkimusmenetelmiin, lähdeaineistoihin sekä saanut perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun.

Sisältö

Kurssi koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäinen on luento ja toinen on itsenäistä tai pienryhmätyöskentelyä.
1. Luento-osiossa opiskelijat saavat käsityksen historiaa koskevan tiedon perusperiaatteista, tutkimusprosessista, tutkimusmenetelmistä sekä lähdeaineistojen käytöstä. Pääaineopiskelijat osallistuvat kirjaston tarjoamaan tiedonhaun ja informaatiolukutaidon opetukseen (sivuaineopiskelijoille vapaaehtoinen).
2. Toisessa osiossa perehdytään historiantutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin tai aineistotyyppeihin. Kaikki kurssiin osallistuvat laativat harjoitustyön, jossa opetellaan tieteellisen esittämistavan periaatteita. Sivuaineopiskelijat ohjataan laatimaan laaja harjoitustyö. Pääaineopiskelijoiden pienryhmätyöskentelyssä syvennetään opittua analysoimalla tieteellisiä tekstejä ja opetellaan tieteellistä kommentointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyö ja sen puhtaaksikirjoittaminen saadun palautteen pohjalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vuoden syksy, SL2

Lisätietoja

Vain pääaineopiskelijat osallistuvat Historian taito -pienryhmiin. Jos kurssi on jäänyt suorittamatta, sen korvaamisesta tenttimällä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Tentittävä kirjallisuus: Tieteellinen kirjoittaminen: Merja Kinnunen & Olli Löytty (toim.), 2002, kokonaan. Tutkijan arkipäivän etiikka: Henriikka Clarkeburn & Arto Mustajoki, 2007, sivulle 119. Tutkijan kirja: Kirsti Lempiäinen, Olli Löytty & Merja Kinnunen (toim.), 2008, kokonaan. Johdatus arkeologiaan: Petri Halinen et al. 2008, lähdeaineistot s. 125–183.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
ARKEOLOGIAN JA HISTORIAN PERUSOPINNOT (Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies