Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6081 Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Harri Tolvanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Maantieteen pääaineopiskelijat: Tutkimustaitojen perusteet (MAAN6691) tai vastaava aiempi opintojakso (MAAN6084/MAAN6057). Muilta vaaditaan vastaavan tasoinen suoritus joko Turun yliopistossa tai muualla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kartografian ja geoinformatiikan keskeiset käsitteet ja hallitsee näihin liittyviä perusmenetelmiä ja keskeisiä sovelluksia maantieteessä. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää mistä lähteistä maantieteellistä tietoa saadaan, millaista tieto on, kuinka sitä käsitellään ja tulkitaan, tuotetaan, analysoidaan ja esitetään kartografisesti ja tilastollisesti.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat maantieteellinen tieto ja paikkatietoaineistot yhteiskunnassa, kartoituksen ja kartografian historia, karttaprojektiot ja koordinaattijärjestelmät, kenttämittaus ja kaukokartoitus, tietokannat ja tilastot, paikkatietojärjestelmät (GIS) ja -ohjelmistot, paikannustekniikat ja -sovellukset, paikkatietoanalyysit ja maantieteellinen tulkinta, kartografinen viestintä ja visualisointi sekä internetkartat ja karttapalvelut.

Toteutustavat

Demonstraatiot, harjoitustyöt, pienryhmäkeskustelut, itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisen kuulustelun osuus 2/3 ja arvioitavan harjoitustyön osuus 1/3 kokonaisarvosanasta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot ja oheislukemisto, harjoitustyöohjeet ja oppaat, verkkomateriaali.

Lisätietoja

Opiskelijavalinnat tehdään pääaineen ja aikaisemman opintomenestyksen perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet