Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos
ANAT1200 Solu- ja molekyylibiologia 16 op
Vastuutaho
Solubiologia ja anatomia
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Tiina Laitala-Leinonen (tilale(at)utu.fi) ja yliopisto-opettaja Kaisa Ivaska (kakaiv(at)utu.fi), Solubiologia ja anatomia, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
1. hallitsee solujen ja kudostyyppien perusrakenteet, vuorovaikutusmekanismit ja toiminnot
2. hallitsee genetiikan peruskäsitteet ja osaa geenien ilmentymisen tapahtumat ja säätelyn
3. hallitsee solun keskeisten rakenteitten ja toimintojen molekylaarisia mekanismeja
4. ymmärtää kantasolujen toiminnan ja osaa solujen ja kudosten uusiutumisen
5. ymmärtää, miten solujen rakenteet ja molekyylit voivat toimia lääkkeellisten ja muitten hoitojen kohteina
6. ymmärtää, miten kudosten, solujen ja geenien toiminnan häiriöt voivat liittyä sairauksiin
7. tietää solu- ja molekyylibiologian sekä histologian perustutkimusmenetelmät sekä tärkeimpiä kuvantamistekniikoita ja tuntee turvallisen laboratoriotyöskentelyn perusteet

Sisältö

1. Geenien luenta, säätely ja analysointi
2. Genetiikan ja periytymistapojen perusteet
3. Solun rakenne, toiminta ja vuorovaikutukset
4. Peruskudosten histologia
5. Laboratoriotyöskentelyn ja -turvallisuuden perusteet
6. Solu- ja molekyylibiologiset perustutkimusmenetelmät

Toteutustavat

Luennot (60-65 tuntia), harjoitustyö- ja pienryhmäopetus (75-80 tuntia), kirjalliset kuulustelut (6 tuntia) ja omatoiminen opiskelu oppikirjojen, annettujen tehtävien ja verkkomikroskoopin avulla (280-290 tuntia). Harjoitustyö- ja pienryhmäopetus ja harjoitustyöselostusten tekeminen ovat pakollista opetusta. Opiskelun tueksi järjestetään opintokokonaisuuden aikana kaksi ohjattua tietotason itsearviointia, joihin osallistuminen on pakollista, mutta jotka eivät vaikuta loppuarvosanaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

ANAT1203 Solu- ja molekyylibiologia, tentti I (SMB I)
ANAT1204 Solu- ja molekyylibiologia, tentti II (SMB II)
ANAT1201 Solu- ja molekyylibiologia, harjoitustyöt (suoritusmerkintä edellyttää osallistumista kaikkiin harjoitustöihin sekä hyväksytyt kirjalliset tehtävät ja raportit)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjalliset loppukuulustelut SMB I ja SMB II, jotka arvostellaan numerolla 0-5. Kuulustelut perustuvat uusimman opintojakson oppimateriaaleihin. Opintokokonaisuuden loppuarvosana määräytyy loppukuulustelujen perusteella. Opintosuoritusmerkintä harjoitustöistä (ANAT1201) vaaditaan ennen loppuarvosanan antamista.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P: Molecular Biology of the Cell. 6. painos (Garland Science), soveltuvin osin

  2. Kierszenbaum AL, Tres LL: Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. 3. painos tai 4. painos (Elsevier, Philadelphia, Saunders), soveltuvin osin

  3. Aittomäki, K. , Moilanen J., Perola M. (toim.). Lääketieteellinen genetiikka. 1. painos. Helsinki: Duodecim 2016.

  4. Luennoilla ja harjoitustöissä jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet
MDP in Drug Discovery and Development
MDP in Biomedical Imaging
Biomedical Imaging