Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 2–8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Jouko Katajisto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Opintojakso edellyttää riittävää tietokoneen käyttötaitoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suunnittelun lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti. Tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin.

Sisältö

* tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä
* kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen
havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu
* todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos
* tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin
* tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi ja log-lineaarinen malli

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

36 t luentoja + 18 t mikroharjoituksia + kotitehtäviä + kotitehtävien palaute

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Ohjatusti suoritettavien tehtävien lisäksi kukin opiskelija tekee itsenäisesti kotitehtäviä. Tehtävät arvostellaan ja niitä
tarkastellaan palautetilaisuuksissa. Opintojakson tentissä on käsitteiden tuntemistehtävä ja tietokonetulosteiden
tarkastelutehtäviä.
Kirjallisuus: Grönroos, Johdatus tilastotieteeseen: Kuvailu, mallit ja päättely

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson arvosana määräytyy arvostelluista kotitehtävistä ja tenttituloksesta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimateriaali ja kurssin kotisivu

Lisätietoja

Kurssin voi ottaa osaksi tilastotieteen perusopintoja (ei koske tilastotieteen eikä taloustieteen eikä matematiikan opiskelijoita), ks. kohta Tilastotiede sivuaineena.
Perusopintoja laajempia tilastotieteen opintoja suunnittelevalle suositellaan osallistumista opintojaksoille TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssi ja TILM3555 Tilastollisen päättelyn peruskurssi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot 2016 - 2018 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Sosiaalitieteiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Biokemian laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet