Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0020 Biotekniikan syventävä laboratoriotyö 2 6 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
Pakollinen vaatimus: Kurssit Immunomäärityksen kehittäminen, Biotekniikan instrumentointi ja Puhdastilatyöskentely suoritettuna. DIBT0019 Syventävä harjoitustyö 1 -kurssista on oltava laboratoriotyöskentely suoritettuna ja ensimmäinen versio työselostuksesta palautettuna ennen tämän kurssin aloitusta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu biotekniikan osastolla tai biotekniikan alan yrityksissä tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Opiskelija kykenee työskentelemään laboratoriossa itsenäisesti ohjaajansa suuntaviivoja noudattaen ja perehtyy tutkimuksen suunnitteluun. Opiskelija kykenee ratkaisemaan käytännön laboratoriotyöskentelyssä ilmeneviä ongelmia ja soveltamaan oppimiaan teoriataitoja käytäntöön. Opiskelija osaa tarkastella omia tutkimustuloksiaan kriittisesti ja tehdä niistä johtopäätöksiä, joiden pohjalta hän osaa suunnitella tutkimusta eteenpäin. Hän osaa raportoida keskeiset tutkimustulokset kirjallisesti suomeksi alan tieteellistä tapaa noudattaen sekä pitää suullisen esityksen saamistaan tuloksista.

Sisältö

Opiskelija perehtyy häntä kiinnostavaan tutkimusaiheeseen ja siinä käytettäviin menetelmiin sekä pääsee työskentelemään osana tutkimusryhmää.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Kurssin suoritusta varten on varattava aikaa 4 viikkoa, joista kolme viikkoa on täysipäiväistä laboratoriotyöskentelyä ja neljäs viikko on työselostuksen kirjoittamista varten. Opiskelija ottaa hyvissä ajoin yhteyttä projektin vastuuhenkilöön sopiakseen työn aiheen ja ajankohdan. Apua aiheen löytämiseen voi pyytää yliopisto-opettajalta. Kurssi on mahdollista suorittaa myös yrityksessä, mutta opiskelija on itse vastuussa aiheen hankkimisesta. Biotekniikan osaston ulkopuolelle tehtävien harjoitustöiden aiheet on hyväksytettävä etukäteen yliopisto-opettajalla. Aiheen löydyttyä opiskelija täyttää työsuunnitelman ja palauttaa sen yliopisto-opettajalle. Työsuunnitelma löytyy Moodlen DIBT-infosta. Kolmen viikon laboratoriotyöskentelyn jälkeen opiskelija kirjoittaa artikkelimuotoisen työselostuksen, joka arvostellaan numeerisesti ja josta opiskelija saa myös kirjallisen palautteen. Työn jälkeen opiskelija ilmoittautuu yliopisto-opettajalle pitämään esitelmänsä. Opiskelija osallistuu kahteen seminaaritilaisuuteen, kerran puhujana ja kerran kuuntelijana.
On suotavaa, että projekti, johon tämä työ tehdään on eri kuin projekti, jossa DIBT0019 harjoitustyö on tehty. Näin opiskelija saa kattavan kuvan biotekniikan eri sovellusaloista. Syventävä harjoitustyö 2 on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen Diplomityön aloitusta.

Opetuskieli

suomi

Työselostus ja suullinen esitys suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyöt, suullinen esitys, työselostus (essee) suomeksi.

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences