Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI1019 A32. Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op
Vastuutaho
Espanja, espanjan kieli
Vastuuhenkilö
Diana Berber ja Timo Toijala
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on perehtynyt tutkielmatyön kuluessa tutkimuksen teon eri vaiheisiin: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valintaan, tiedonhankintaan, lähteiden käyttöön, analyysiin ja tulkintaan sekä kirjoittamiseen tieteellisiä konventioita noudattaen. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisten opiskelijoiden tutkielmien opponointiin.

Sisältö

Periodissa I selvitetään kurssin toimintatavat ja sovitaan esitysten ja opponointien päivämääristä, perehdytään oppiaineen tutkimusalueisiin ja valitaan oma tutkimusaihe. Lisäksi käsitellään tieteellisen kirjoittamisen metodologiaa. Periodin lopussa opiskelija jättää laatimansa lyhyen tutkimussuunnitelman. Periodissa II on tieteellistä kirjoittamista, jonka aluksi opiskelija saa palautetta tutkimussuunnitelmastaan sekä kielellisesti että sisällöllisesti. Palautteen perusteella opiskelija jättää suunnitelmasta parannellun version proseminaarityötä ohjaavalle opettajalle. Periodin aikana opiskelija tekee myös muita tieteellisen kirjoittamisen harjoituksia (mm. tiivistelmä omaan aiheeseen liittyvästä artikkelista) sekä kirjoittaa johdantokappaleen, lähdeluettelon ja osan tutkimuksen teoriaosasta. Nämä periodin loppuun mennessä palautettavat työt ovat osa opiskelijan proseminaariesitystä. Opiskelijan on työskenneltävä koko ajan myös itsenäisesti ja käytävä keskustelemassa proseminaarityön edistymisestä ohjaavan opettajan kanssa. Periodeissa III ja IV proseminaarityöt esitellään ja opponoidaan sekä opiskelija kirjoittaa kypsyyskokeen kandidaatin tutkintoa varten.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 56 t 0 t

Harjoituskurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • espanjaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Pääaineopiskelijat kirjoittavat proseminaarityön pohjalta kirjallisen suomenkielisen kypsyysnäytteen (josta ei anneta erillisiä opintopisteitä). Tiedekunnan tenttipäivänä suoritettavaan HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tiedekunnan kansliassa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Ilmoittautumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut äidinkielen kirjallisen viestinnän kurssin ja hän on jättänyt ohjaavalle opettajalle arvosteltavaksi valmiin kandidaatintutkielman. Kandidaatintutkielma on proseminaariesitelmä, joka on käsitelty seminaari-istunnossa ja jonka opiskelija on käsittelyssä annetun palautteen perusteella vielä viimeistellyt niin sisällön kuin kieliasun kannalta huolitelluksi kokonaisuudeksi. Opintojakson arviointi tehdään vasta, kun kypsyysnäyte on suoritettu ja kurssin muut vaatimukset on täytetty.

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset