Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1489 Kielen kehitys, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori, yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomen kielen suomalais-ugrilaiset piirteet. Hänellä on käsitys siitä, millainen suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne- ja muotojärjestelmä on ollut ja miten se on muuttunut suomen kielen kehityksen kuluessa. Hän tuntee etymologisen tutkimuksen periaatteet ja suomalais-ugrilaisen sanaston rakennepiirteet. Opiskelija tuntee myös suomen kirjakielen kehityskaudet ja kehityksen tärkeimmät käännekohdat. Hän osaa lukea vanhoja tekstejä ja ajoittaa niitä eri vuosisadoille sekä analysoida vanhojen tekstien äänne-, muoto- ja lauseopillisia piirteitä. Opiskelija ymmärtää, miten ja miksi kielet muuttuvat ja miten kielen aikaisemmat kehitysvaiheet vaikuttavat nykykieleen.

Sisältö

Historiallis-vertailevan ja etymologisen kielentutkimuksen metodiikka, suomalais-ugrilaisen kantakielen kehittyminen varhaiskantasuomeksi ja edelleen myöhäiskantasuomeksi. Kirjakielen synty ja Agricolan teosten kieli, 1642 raamatunsuomennos, 1700-luvun kirjakieli ja maallisen kirjallisuuden ensiaskeleet, kielen kehittyminen sivistyskieleksi 1800-luvulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen kotitentti Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen, kirjallisuus, harjoitustyöt, kotitentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkkinen, Kaisa: Suomen kielen historia 1. Suomen kielen äänne- ja muotorakenteen historiallista taustaa, s. 19 - 120.

Häkkinen, Kaisa: Mistä sanat tulevat, s. 24 - 74.

Lehikoinen, Laila - Kiuru, Silva: Kirjasuomen kehitys. (Molemmat laitokset ja kaikki painokset käyvät.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
3 Fennougristiikka ja kielen teoria, P (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset