Opinto-oppaat
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
TK082019 TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi 6 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Satu-Päivi Kantola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan TKMY3 tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua empiirisessä taloustutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

Sisältö

Kurssissa perehdytään regressioanalyysin perusteisiin ja sen käyttöön empiiristen aineistojen tutkimisessa. Harjoituksissa tutustutaan tietokoneohjelmien käyttöön ekonometriassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen harjoituksiin ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Introduction to Econometrics, 3rd ed., Pearson, Stock, James H.; Watson, Mark M. (2011), 978-1-4082-6433-1.
2. Introduction to Econometrics, 3rd ed., Oxford University Press, Dougherty, Christopher. (2007), 978-0-19-928096-4.
3. Econometrics, Theory and Applications with EViews, Pearson,Vogelvang, Ben (2005), 978-0-273-68374-2.
4. Kurssimoniste ja luennoilla jaettava kirjallinen materiaali

Lisätietoja

Jos opiskelija on suorittanut jakson 082007 TKM7/LRS22 Ekonometria I, hän ei voi suorittaa jaksoa TK082019 TKM7/LRS22/KT35 Ekonometrian peruskurssi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien perus- ja aineopintojaksot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos

Tulevat tentit

14.12.2017
2.3.2018
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos