Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YH000021 MENY1 Tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän perusteet 4 ECTS
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
A-osa Tieteellisen tutkimuksen perusteet, 3 op, Markku Jokisaari. B-osa Tieteellisen viestinnän perusteet, 1 op, Ville Virsu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tutkimuksenteon tavoitteita ja käytäntöjä sekä tutkimuksen arviointi- ja laatukriteerejä. Lisäksi hän hallitsee peruskäsitteet, menetelmät ja lähestymistavat, joita empiirisessä tutkimuksessa sovelletaan. Opiskelija saavuttaa menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös tutkimuksen raportoinnin erityispiirteet sekä ymmärtää dialogin, argumentoinnin, ja eettisyyden merkityksen tiedeyhteisössä.

Sisältö

Opintojakson A-osa käsittää seuraavat aihealueet: (1)Tutkimustyön tavoitteet ja käytännöt; tutkimuksen arviointi- ja laatukriteerit; tutkimusetiikka; (2) Tutkimuksen toteuttaminen: kirjallisuuskatsaus, tutkimuksen ideointi ja tutkimuskysymykset, tutkimusasetelmat ja - metodit, aineiston analyysitavat; 3) Tutkimuksen raportointi ja julkaiseminen.
Opintojakson B-osassa tutustutaan tutkimusraportin rakenteeseen sekä tieteellisen tekstin konventioihin, merkintätapoihin, tyyliin ja kieleen.

Toteutustavat

A-osa: Luento-opetus ja ryhmätyö 20 t.
B-osa: Ryhmäopetus 10 t.
B-osa: Jokaisessa periodissa on tarjolla vähintään yksi ryhmä. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat aloittamassa tai aloittaneet kandidaatintutkielmansa kirjoittamisen. Ryhmiin valitaan opintojen edistymisen mukaan (ei siis ilmoittautumisaikajärjestyksessä). Paikan ryhmässä voi varmistaa vain tulemalla paikalle 1. kerralla. Mikäli opiskelija ottaa kurssipaikan vastaan, mutta keskeyttää kurssin muuten kuin erityisen painavista syistä, hän on kurssin seuraavan kerran alkaessa automaattisesti viimeisellä sijalla. Paikkaa vaille jääneiden kannattaa tulla ensimmäiselle tunnille, sillä usein kaikki valituksi tulleet eivät kuitenkaan aloita kurssia. 80 %:n läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

A-osa: Tieteellisen tutkimuksen perusteet; kirjallinen tentti + ryhmätyö, JO020017, 3 op.
B-osa: Tieteellisen viestinnän perusteet; osallistuminen kontaktiopetukseen + harjoitustyö(t) + suullinen dialogitentti + kirjallinen kielenhuoltotentti, SV160003, 1 op.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

A-osa: 3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A-osa:

Bryman, Alan; Bell Emma, Business research methods. Fourth edition. Oxford University Press 2015. ISBN 978-0-19-966864-9. Kirjan kappaleet: 1, 3-8, 10, 15, 17-20, 24, 29.

B-osa:

1. MENY1B TIETEELLISEN VIESTINNÄN PERUSTEET  (opetusmoniste) Sjöblom, Paula, Virsu, Ville

2. TUTKIELMANTEKIJÄN KÄYTÄNNÖN OPAS (uusin painos)

Lisätietoja

Suositeltava ajankohta lähellä kandidaatintukielman aloittamista.

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turku School of Economics
Finnish Study Modules
Common Studies
Postgraduate Degrees, TSE
UTU Graduate School, Studies in Field of Business