Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2016 PLRK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Lauri Lepistö, Esa Puolamäki, Minna Vähäsalo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Kandidaatintutkielmatyöskentelyyn voi osallistua vasta, kun MENY A ja vähintään PLRY1 + neljä jaksoista PLR2A, PLR2B, PLR3, PLR4, PLR5, PLR10 ja PLR77 on suoritettu. Suoraan maisterivaiheeseen valituilla opiskelijoilla tulee olla suoritettuna heille määrätyt pääaineen täydentävät opinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida alansa tieteellistä tekstiä. Hän osaa valita tutkimusaiheensa kannalta relevanttia tutkimusmateriaalia ja -aineistoja kriittisesti sekä analysoida ja tulkita olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Opiskelija osaa tehdä päätelmiä kokoamastaan tiedosta, perustella päätelmiään sekä esitellä suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimuksensa toteutuksen ja tulokset. Hän osaa keskustella ryhmässä käsiteltävänä olevasta aiheesta ja antaa toisten työskentelyä edistävää rakentavaa palautetta.

Sisältö

Tutkielmaseminaarit ja kandidaatintutkielman laatiminen ja esittäminen seminaarissa. Lisäksi jokainen opiskelija laatii avoimen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ja käy siihen liittyvän keskustelun (avoin HOPS)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 28 t 0 t

Osallistuminen kandidaatintutkielmatyöskentelyyn syys- tai kevätlukukaudella 28 h, sekä kandidaatintutkielman laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaarit ja tiedonhaunkoulutus ovat pakollisia.
Kandidaatintutkielmaryhmät alkavat kaksi kertaa vuodessa
- Syksyn ryhmien ohjaajat: Kallio ja Vähäsalo.
- Kevään ryhmien ohjaajat: Kallio ja Siivonen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
Syksyllä alkava ryhmä: Lepistö
Keväällä alkavat ryhmät: Puolamäki, Vähäsalo
Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijat tekevät kandidaatintutkielman yhteydessä kypsyysnäytteen, joka tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta. Kandidaatintutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYLT2017.
Erillisvalintojen opiskelijoiden kandidaatintutkielma sisältyy täydentäviin opintoihin. Erillisvalinnan opiskelijat eivät kirjoita kypsyysnäytettä kandidaatintutkielmaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.