Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0017 PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Lauri Lepistö
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yritysrahoituksen eri osa-alueisiin sekä riskienhallinnan organisointiin. Suoritettuaan kurssin opiskelija hallitsee erilaisten rahoitusinstrumenttien arvonmäärityksen, riskienhallinnan välineet, kassan hallinnan sekä osingonjakopolitiikkaan ja yrityksen rahoitusrakenteeseen vaikuttavat tekijät.

Sisältö

Kassan hallinta, rahoitusrakenne, velkakirjat, optiot, rahoituspolitiikka, yrityksen korko-, valuutta- ja hyödykeriskien raportointi ja hallinta, johdannaisinstrumenttien käyttö suojauksessa, riskienhallinnan organisointi, treasury-toiminnon vastuut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Laskuharjoitukset: 1 ryhmä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk, IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Principles of corporate finance (9th edition tai uudempi). McGraw-Hill Irwin, Boston. Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C.; Franklin, A. (2008), 0-07-286946-1.  (luennoitsijan ilmoittamat osat)

2. Yritysrahoitus. Edita, Helsinki., Niskanen, Jyrki; Niskanen, Mervi (2007 tai uudempi), 978-951-37-4895-1. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

Lisätietoja

Opintojakso vastaa aiempaa opintojaksoa PYLT2036 PLR4.
Vuosikurssi 2015 ja sitä ennen aloittaneet opiskelijat voivat sisällyttää tämän opintojakson ainoastaan laskentatoimen ja rahoituksen opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.