Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0018 PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy laatimaan liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä tukevia laskelmia erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja soveltamaan laskentatoimen menetelmiä niin tuotannon optimoinnissa kuin investointien suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee monipuolisen taulukkolaskentasovelluksen liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Hän ymmärtää myös investointien tehokkaan johtamisen ja niitä koskevan päätöksenteon asettamat vaatimukset hallinnollisille järjestelmille kansainvälisessä yritysympäristössä. Opiskelija tutustuu aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen ja kykenee soveltamaan Exceliä edellä mainituissa lyhyen ja pitkän tähtäimen päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

Lyhyen tähtäimen vaihtoehtolaskelmat, lineaarinen optimointi Excelillä, pitkän tähtäimen investointilaskelmat, investointiprojektien suunnittelu, investointiprosessin talouden johtaminen, riskien huomiointi investointilaskelmissa ja -päätöksenteossa, kassavirtapohjainen arvonmääritys, Excelin ja Invest for Excelin käyttö investointien suunnittelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Ryhmäopetus perustuu käänteiseen luokkahuonemenetelmään.
Laskentaharjoitukset 22 t, 2 ryhmää.
Perehdyttäminen taulukkolaskentasovelluksen käyttöön 2 t, 3 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti + harjoitustehtävät. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Strategiset investoinnit: Johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus. Tietosanoma, Helsinki. Puolamäki, Esa; Ruusunen, Pertti (2009), 978-951-885-291-2.

2. Management and Cost Accounting (3rd edition tai uudempi). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T..../et al./ (2005), 0-273-68751-4. (Luvut 9-10 ja 13)

3. Capital Budgeting and Investment Analysis. Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall. Shapiro, Alan C. (2005), 0-13-066090-6.

4. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso PYLT2024 PLR5 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa. Samansisältöisiä opintoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena (Laskentatoimi ja rahoitus, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.