Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄSK0024 KSS6.3 Ekososiaalinen käsityökulttuuri 4 op
Vastuutaho
Käsityökasvatus, OKL Rauma
Vastuuhenkilö
OKL Rauma: yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää käsityöilmaisun, esteettisyyden ja eettisyyden sekä materiaali- ja tekniikkavalintojen merkityksen käsityöilmaisussa
- ymmärtää käsityön merkityksen itsetunnon vahvistajana ja hyvinvoinnin lisääjänä
- ymmärtää käsityön merkityksen kulttuurikasvattajana
- osaa tarkastella tuotteiden kulutusta ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta.
- ymmärtää ympäristövastuullisuuteen, tuotteen elinkaariajatteluun ja erityisesti tekstiilien valintaan vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa kuluttajakasvatuksen sisältöjä käsityön opetuksessa
- tutustuu käsityötä koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, joiden painopiste on kulttuurikasvatuksessa

Sisältö

- käsityöilmaisuun perustuva käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessi
- käsityö kulttuuriperinnön vaalijana ja luojana
- käsityö ja kokemuksellinen suhde maailmaan
- tuotteen elinkaariajattelu, tuotteiden kulutuspäätös ja siihen vaikuttavat tekijät
- kestävä kehitys ja kuluttajakasvatus käsityön opetuksessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennoilla. Opintojakso sisältää opintokäyntejä. Se voidaan toteuttaa erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

1. Heinänen, S. 2006. Käsityö – Taide – Teollisuus. Näkemyksiä käsityöstä taideteollisuuteen 1900–luvun alun ammatti- ja aikakauslehdissä. Jyväskylä Studies in Humanities 52.

2. Karppinen, S. 2005. ”Mitä taide tekee käsityöstä?” Käsityötaiteen perusopetuksen käsitteellinen analyysi. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tutkimuksia 263.

3. Kojonkoski-Rännäli, S. 2005. Kauneus käsityössä. Esteettisten kykyjen kehittäminen käsityö-oppiaineessa. Kasvatus 36 (5), 383–388.

4. Luutonen, M. 2007. Tuotesuhteita. Pohdintoja ihmisistä ja tuotteista. Artefakta 18. Hamina: Akatiimi.

5. Pöllänen, S. 2009. Craft as Context in Therapeutic Change. The Indian Journal of Occupational Therapy. XLI (2), 43–47.

6. Pöllänen, S. 2011. Beyond craft and art: a pedagogical model for craft as self-expression. International Journal of Education through Art 7 (2), 111-125.

7. Vähälä, E. 2003. Luovan käsityöprosessin yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin.

8. Kärnä-Behm, J. 2005. Käsityö kulttuurisena kategoriana. Käsityön ja käsityöläisyyden representaatio suomalaisissa päivälehdissä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.

9. Stables, K. & Keirl, S. 2015. Environment, ethics and cultures: Design and Technology Education's Contribution to Sustainable Global Futures. Verkkokirja. Saatavana osoitteessa https://volter.linneanet.fi/vwebv/holdingsInfo?bibId=1772200

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma