Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
XSTL1014 Laadulliset tutkimusmenetelmät, luennot 2 ECTS
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Salla Sariola ja Riitta Granfelt

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laadullisen tutkimuksen perusperiaatteet, työtavat ja -menetelmät.

Sisältö

Luennoilla käsitellään laadullisen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä, tutkimusprosessin suunnittelua, yleisimpiä tutkimusasetelmia, tavallisimpia aineistojen keräämis- ja analysointimenetelmiä sekä perehdytään kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisiin kysymyksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Aaltola, J. & Valli, R. (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I: Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus

Aaltola, J. & Valli, R.(2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin.PS-kustannus

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino

Jokinen, A. & Juhila, K. & Suoninen, E. (2015) Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino

Mason, J. (2002)  Qualitative Researching.

Ruusuvuori, J. & Nikander, P. & Hyvärinen, M.(toim.) (2010) Haastattelun analyysi. Vastapaino

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2013)  Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain sosiaalitieteiden pääaineopiskelijoille sekä niille sivuaineopiskelijoille, jotka suorittavat sosiologian/taloussosiologian laajan sivuaineopintokokonaisuuden.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Social Research
Department of Social Research
Department of Social Research
Department of Social Research
A.3 Tutkimusmenetelmät (Economic Sociology)
Department of Social Research
Department of Social Research
Department of Social Research
Department of Social Research
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Department of Social Research
Social Research
Finnish Study Modules
Department of Social Research
Social Policy
Social Work
Sociology
Economic Sociology