Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3402 Kliinisen hoitotieteen tutkimus ja raportointi 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kartuttamaan tietojaan kliinisen hoitotieteen tutkimuksen menetelmistä ja osaa raportoida tutkimuksia eri julkaisu- ja raportointitavoin.

Sisältö

Kliinisen tutkimuksen tutkimusasetelma
Kliinisen tutkimuksen erilaisia menetelmiä
Tutkimustyön julkaisu (abstrakti, posteri, artikkeli, kongressiesitykset)

Toteutustavat

Osa A (3 op)
Luennot 10 t.
Verkkotyöskentely 20 t.

Osa B (2 op)
Pienryhmätyöskentely 12 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty verkko- ja pienryhmätyöskentely ja harjoitustyö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarityöskentelyssä hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:

- DiCenso A, Guyatt G, Ciliska D. 2005. Evidence-Based Nursing. A Guide to Clinical Practice. Elsevier Mosby, St. Louis, 373–466.

- Voipio-Pulkki L-M, Grenman R, Haapamäki M, Lenander-Lumikari M, Mäkinen J, Rautava P, Scheinin M, Vainikainen T (toim. ) 2000. Kliinisen tutkijan opas. Duodecim, Helsinki.

- Uhari M, Nieminen P. 2001. Epidemiologia ja biostatistiikka. Duodecim. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n. 100 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla perehdytään kansainväliseen tutkimukseen ja opintojaksolla opettaa kansainvälinen luennoitsija. Osa opintojaksosta toteutetaan englannin kielellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet