Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062060 TM41/MA16 Johdatus vähittäiskauppaan 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset kaupan liiketoimintamallit ja sijaintistrategiat sekä omaa perustiedot kaupan rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Jaksoa suositellaan kaikille vähittäiskaupasta ja kuluttajakäyttäytymisestä kiinnostuneille pääaineesta riippumatta.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa vähittäiskaupasta, erityisesti kaupan strategioista ja niiden taustalla olevista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa tietojaan näillä talousmaantieteen ja markkinoinnin osa-alueilla. Keskeisiä teemoja ovat kuluttajakäyttäytymisen muutos, kaupan liiketoimintamallit (ml. monikanavaisuus), vaikutusalueiden muodostuminen, yhdyskuntasuunnittelu (erityisesti kaavoitus) osana kaupan toimintaympäristöä sekä kaupan yhteiskuntavastuu. Opiskelijat osallistuvat sisällön tuottamiseen aktiivisina keskustelijoina sekä viimeisellä luentokerralla palautettavien ja esitettävien esseiden kautta. Luennoitsijoina toimivat sekä alan tutkijat että kaupan alan yritysten edustajat (lisätietoja kurssin kotisivulta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arvosanan määräytymisperusteet: kirjallinen kuulustelu (60 %), essee (20 %), osallistuminen luennoille (20 %)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Kauppa 2010. Kauppa yhdyskuntasuunnittelussa. Helsinki, Edita,Keskuskauppakamari 2006.
 2. Zentes, Joachim; Morschett, Dirk; Schramm-Klein, Hanna, Strategic Retail Management. Text and International Cases, Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler 2011.
 3. Kuusela, Hannu; Neilimo, Kari, Kaupan strategiaosaaminen, Edita 2010.
 4. Erikseen sovittava kirjallisuus (artikkelit)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet