Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032040 MA5 Markkinointiviestintä 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Ulla Hakala

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän keinojen ja eri medioiden kokonaisuuden sekä osaa laatia IMC-ajattelua noudattavan markkinointiviestintäsuunnitelman, erityisesti painottuen uusiin mediamahdollisuuksiin.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään markkinointiviestinnän eri keinoihin ja niiden erityispiirteisiin sekä selvitetään markkinointiviestinnän tehtävät ja vaikutukset alaan liittyvän tutkimuksen kautta. Lisäksi tarkastellaan kokonaisvaltaisen markkinointiviestinnän roolia ja merkitystä brändin ja imagon rakentamisessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

1. Luentokurssi MA5 "Markkinointiviestintä" 24 t (2*2 vt, Hakala).
2. Opintojaksoon kuuluu opiskelijan itsenäisesti tai pienryhmässä laatima harjoitustyö, joka presentoidaan (3 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Opintojakson arvosana muodostuu seuraavasti: kirjallinen kuulustelu (osuus kokonaisarvosanasta 70 %) ja harjoitustyö (osuus 30 %).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Dahlén Micael; Lange Fredrik; Smith Terry. Marketing communications. Chichester, Wiley 2010.
  2. Tuten Tracy L.; Solomon Michael R., Social media marketing. Upper Saddle River, NJ. Pearson 2013.
  3. Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet