Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033800 MAPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Markkinointi
Edeltävät opinnot
30 op pääaineessa (sis. kanditutkielman), KTK-tutkinnon yleisopinnot, MENY1+MENY2.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on kehittää opiskelijan itsenäistä tiedonhakukykyä, olemassa olevan tiedon erittely- ja arviointikykyä, tiedon tuottamis- ja soveltamiskykyä sekä tieteellisiä argumentointi- ja keskustelutaitoja.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Tutkielmatyöskentelyssä opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön, ts. hahmottaa markkinoinnin ilmiökenttään kytkeytyvän tutkimusongelman (tutkimuskysymyksen), laatii teoreettisen viitekehyksen eli muodostaa analyysikäsitteistön sekä kerää ja analysoi aineistoa tutkimuskysymyksen kanssa yhteensopivin metodein, teoreettiseen viitekehykseen tukeutuen. Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto ja analysoidaan se eli ratkaistaan tutkimusongelma(t). Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyyn kuuluvien graduistuntojen päättyessä kaikkien graduryhmäläisten tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että se voidaan tehdä itsenäisesti loppuun graduryhmäkokoontumisten jälkeen. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk kl - 5. vsk sl tai 5. vsk sl - kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Saunders, Mark; Lewis, Philip, Doing research in Business & Management. An Essential guide to Planning Your Project. Harlow, England, Pearson Education 2012.

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu.
Keväällä 2014 alkaviin pro gradu -tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 7.-20.10.2013 ja syksyllä 2014 alkaviin tutkielmaryhmiin 10.-23.2.2014. HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon! Ilmoittautumisyhteyshenkilö: markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi tai amanuenssi.
Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin pääaineopiskelijat.
Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).
Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet