Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAPA0638 TMPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen ja Kaisa Saastamoinen
Edeltävät opinnot
Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on vähintään 30 op:n laajuiset yliopistotasoiset suoritukset pääaineessa (mukaan lukien kandidaatintutkielma, mikäli se kuuluu opiskelijalta vaadittaviin täydennysopintoihin).

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Tutkielmatyöskentelyssä opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen, ts. muodostaa tutkimusongelman, laatii teoreettisen viitekehyksen sekä kerää ja analysoi aineiston viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen näkökulmasta relevantein metodein. Pro gradu -työskentely kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan, aiemmin tuotetun tiedon erittely- ja arviointikykyä, tiedon tuottamis- ja soveltamiskykyä sekä tieteellisiä argumentointi- ja keskustelutaitoja.

Sisältö

Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto ja ratkaistaan tutkimusongelma. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi tehdä sen itsenäisesti loppuun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

1) Tutkielmatyöskentely (2 vt)
2) Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.
Tutkielmatyöskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista tutkielmaryhmän työskentelyyn. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnosta. Mahdolliset poissaolot on korvattava tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa erikseen sovittavalla tavalla.
Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari

Kaikkien opiskelijoiden on kirjoitettava osana pro gradu -työskentelyä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkastetaan sekä kieliasu että asiasisältö.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriohjelman 2. lukuvuosi. Tutkielmatyöskentelyn voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukauden alussa. Keväällä 2014 alkavaan pro gradu -tutkielmaryhmään ilmoittaudutaan sähköisen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta 7.10.-20.10.2013 ja syksyllä 2014 alkavaan ryhmään 10.2.-23.2.2014.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkielmantekijöille suositellaan oheislukemistona:

VEAL, A. J., Research methods for leisure and tourism: a practical guide. 4th ed., Harlow, Pearson Education Limited.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Jakson voivat suorittaa vain Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.
Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot