Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063040 TMS41 Liikepaikkasuunnittelun käytännön menetelmät 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Edeltävät opinnot
TM062060 TM41/MA16 "Johdatus vähittäiskauppaan" tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikepaikkasuunnittelun merkityksen osana yrityksen strategista suunnittelua, on selvillä taustalla olevista teorioista ja käytettävissä olevista menetelmistä sekä kykenee itsenäisesti hyödyntämään näitä menetelmiä sekä käytännön yritystoiminnassa että akateemisessa tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojakso rakentuu yhteistyössä liike-elämän kanssa tehtävien case-harjoitusten ympärille. Kevään ensimmäisellä periodilla luodaan tehtävien ratkaisemisessa tarvittava teoriapohja ja toisella periodilla keskitytään käytännön liikepaikkasuunnitteluun case-harjoitusten kautta (tilanneanalyysi ja kehittämissuunnitelma). Tarkastelu tapahtuu liikkeenjohdon näkökulmasta, pääpaino on käytännön suvellutuksissa. (ks. lisätiedot kurssin kotisivulta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk III ja IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Guy, Clifford, Planning for retail development a critical view of the British experience 2006.
 2. Birkin, Mark; Clarke, Graham; Clarke, Martin, Retail geography and intelligent network planning, Chichester, Wiley 2002.
 3. Brown, Stephen, Retail location: A Micro-scale Perspective. Aldershot, Avebury 1992.
 4. Rogers, David, Retail location analysis in practice. Harlow, Longman 1992.
 5. Coleman, Peter, Shopping environments. Evolution, planning and design 2006
 6. Laakso, Seppo; Loikkanen Heikki A., Kaupunkitalous - johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Helsinki, Gaudeamus 2004.
 7. Luennoilla jaettava materiaali (artikkelit)

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet