Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAPA3210 MAS31/TMS44/TSS31 Kaupan tutkimus 6 op
Vastuutaho
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Kaisa Saastamoinen
Edeltävät opinnot
Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on, että seuraavat opintojaksot on suoritettu 1) TKMSY Tilastollinen päättely tai TKMY3 Tilastollisen päättelyn perusteet (lv. 2013–2014 lähtien) sekä 2) Pääaineen opintoihin kuuluvat metodiopinnot. Kvalitatiivisia menetelmiä soveltavaan moduuliin osallistumisen edellytyksenä on, että opintojakso YSM on suoritettu tai tekeillä, mikäli se kuuluu tutkintoon. Opiskelijat, joiden opinto-ohjelmaan ei kuulu kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssia, perehtyvät etukäteen kvalitatiivisia menetelmiä käsittelevään teokseen luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat osaavat käsitellä monipuolisesti kaupan ja palvelujen ajankohtaisia tutkimusongelmia eri tieteenalojen näkökulmista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä erityyppisten tutkimusaineistojen analysointiin ja erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen ja osaa raportoida tutkimuksensa tulokset.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta periodin mittaisesta moduulista, joissa kussakin käsitellään eri tutkimusongelmaa eri menetelmiä soveltaen. Moduuleista vähintään yhdessä sovelletaan kvalitatiivisia menetelmiä. Kunkin aihepiirin yhteydessä käsitellään aluksi relevantit teoreettiset lähestymistavat sekä ohjeistetaan opiskelijat aihepiirin keskeisen kirjallisuuden lukemiseen.
Ratkaisut tutkimusongelmiin esitetään kirjallisen raportin muodossa, jonka tulee sisältää kirjallisuuskatsaus, ongelmanasettelu, metodit, keskeiset tutkimustulokset sekä johtopäätökset. Raportit esitetään moduulin lopussa purkuseminaarissa. Parhaat raportit julkaistaan koosteena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Tutkimusaiheiden johdantoluennot kunkin periodin alussa ja purkuseminaari periodin lopussa. Opiskelussa keskeisessä roolissa on opiskelijoiden oma aktiivinen työskentely pienissä tutkimusryhmissä. Itsenäistä työskentelyä täydentävät luennot, kirjallisuus sekä ongelmaklinikka.
2013 sl-1 periodi: kvalitatiivinen moduuli (netnografia) (Mesiranta, Tampereen yliopisto)
2013 sl-2 periodi: kvantitatiivinen moduuli (Räsänen)
2014 kl-4 periodi: kvalitatiivinen moduuli (Saastamoinen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista julkaisukelpoisen tutkimusraportin laadintaan pienryhmissä kunkin moduulin aikana. Opintojakson aikana laaditaan yhteensä 3 raporttia/ryhmä luennoitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriohjelman 2. lukuvuosi + sl I-II ja kl IV. Opiskelija voi aloittaa opintojakson suorittamisen haluamastaan moduulista ja suorittaa moduulit haluamassaan järjestyksessä (ks. myös edeltävät opinnot).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kuhunkin aihepiiriin liittyviä tieteellisiä artikkeleita luennoitsijoiden ohjeiden mukaisesti.
  2. ERIKSSON, PÄIVI; KOVALAINEN, ANNE, Qualitative methods in business research, London, Sage, 2008 (tai muu vastaava teos) luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja

Opintojakso on pakollinen kaikille Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa vain Kaupan ja palvelujen maisteriohjelman opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot