Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YH000021 MENY1 Tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän perusteet 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
A-osa Tieteellisen tutkimuksen perusteet, 3 op, Mika Helander. B-osa Tieteellisen viestinnän perusteet, 1 op, Ville Virsu,.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee peruskäsitteet, menetelmät ja lähestymistavat, joita talous- ja muun yhteiskuntaelämän tutkimuksessa sovelletaan. Opiskelija saavuttaa menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen.Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen tekstin erityispiirteet ja kirjoittamisen vaatimukset sekä ymmärtää dialogin ja argumentoinnin merkityksen tiedeyhteisössä.

Sisältö

Opintojakson A-osassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: mitä on tieteellinen tutkimus, mitkä ovat tutkimuksenteon pelisäännöt, miten tutkimuksen aihe ja ongelma muodostetaan, mikä on aikaisemman tutkimuksen merkitys, miten kirjallisuuskatsaus tehdään, miten tutkimusasetelma valitaan, minkälaisia tapoja on tutkimusaineiston hankitaan ja analysointiin sekä miten tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan.
Opintojakson B-osassa tutustutaan tutkimusraportin rakenteeseen sekä tieteellisen tekstin konventioihin, merkintätapoihin, tyyliin ja kieleen.

Toteutustavat

A-osa: Luento-opetus 20 t.
B-osa: Ryhmäopetus 10 t.
A-osa: Lisäksi luennoitsijan antamat harjoitustehtävät.
B-osa: Jokaisessa periodissa on tarjolla vähintään yksi ryhmä. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat aloittamassa tai aloittaneet kandidaatintutkielmansa kirjoittamisen. Paikan ryhmään voi varmistaa vain olemalla paikalla 1. opetuskerralla, 80 %:n läsnäolovaatimus.

Vaadittavat opintosuoritukset

A-osa: Tieteellisen tutkimuksen perusteet; kirjallinen tentti + harjoitustyö(t), JO020017, 3 op.
B-osa: Tieteellisen viestinnän perusteet; osallistuminen kontaktiopetukseen + harjoitustyö(t) + suullinen dialogitentti + kirjallinen kielenhuoltotentti, SV160003, 1 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

A-osa: 3.vsk I
B-osa: 3. vsk I, II, III tai IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A-osa:

SALKIND, NEIL,J., Exploring Research. Sixth Edition. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall 2006. ISBN 0-13-201706-7.

B-osa:

1. MENY1B TIETEELLISEN VIESTINNÄN PERUSTEET  (opetusmoniste) Sjöblom, Paula, Virsu, Ville

2. TUTKIELMANTEKIJÄN KÄYTÄNNÖN OPAS (uusin painos)

Lisätietoja

Suositeltava ajankohta lähellä kandidaatintukielman aloittamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot