Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV203800 KVPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Edeltävät opinnot
Vähintään 30 op pääaineessa (sis. kanditutkielman), pakolliset yleisopinnot, MENY1+MENY2

Osaamistavoitteet

Pro gradu -työskentelyn tavoitteena on kehittää opiskelijan itsenäistä tiedonhakukykyä, olemassa olevan tiedon erittely- ja arviointikykyä, tiedon tuottamis- ja soveltamiskykyä sekä tieteellistä argumentointi- ja keskustelutaitoja.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on vähintään 30 opintopisteen (mukaan lukien kandidaatintutkielma) edeltävät suoritukset pääaineessa. Pro gradu -työskentelyssä opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön, ts. muodostaa tutkimusongelmat, laatii teoreettisen viitekehyksen, kerää ja analysoi aineistoa sekä harjoittaa tieteellisiä argumentointi- ja keskustelutaitojaan. Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta.

Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto ja ratkaistaan tutkimusongelma. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi sen itsenäisesti tehdä loppuun lähitulevaisuudessa. Opiskelijalla tulisi olla tutkielman aihepiiri tiedossa ensimmäisellä tapaamiskerralla. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Huom! Pro gradu-työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaationlukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk kl - 5. vsk sl tai 5. vsk sl-kl.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Saunders, Mark; Lewis, Philip, Doing research in Business & Management. An Essential guide to Planning Your Project. Pearson Education, Harlow, England 2012.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Huom! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu.
Keväällä 2014 alkaviin pro gradu -tutkielmaryhmiin lmoittaudutaan sähköisen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta 7.-20.10.2013 ja syksyllä 2014 alkaviin tutkielmaryhmiin 10.-23.2.2014. Huom! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisyhteyshenkilö on markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi ja varahenkilö amanuenssi.

Jakson voivat suorittaa vain kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.

Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
International business, courses lectured in English (Kansainvälinen liiketoiminta)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet