Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062800 TMK Kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas
Edeltävät opinnot
Vähintään 20 op:n laajuiset opinnot talousmaantieteessä sekä MENY1.

Osaamistavoitteet

Kandidaatintutkielmatyöskentelyn tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimusprosessin suorittamiseen.

Sisältö

Kandidaatintutkielma on kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle se on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyssä opiskelija hankkii, arvioi ja raportoi tietoa itsenäisesti ja harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan. Kurssilla laaditaan ja esitetään pääasiassa olemassa olevaan lähdeaineistoon perustuva tutkimusraportti, jota kutsutaan kandidaatintutkielmaksi. Työskentely on intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opiskelijan tulee osallistua erilliseen informaatiolukutaidon perusteiden opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe. Kandidaatintutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Kypsyysnäyte

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kneale, Pauline E., Study skills for geography students. A practical guide, 2nd ed., London, Arnold, 2003.
  2. Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko; Sajavaara, Paula, Tutki ja kirjoita, Helsinki, Tammi, 2004 (tai uudempi painos)
  3. Tutkielmantekijän opas
  4. Tutkielmaseminaarin oppimateriaali

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä kandidaatin tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), joka tarkastetaan sekä suomen kielen että asiasisällön osalta. Talousmaantieteen kandiryhmä järjestetään vain keväällä. Ilmoittautuminen keväällä 2014 alkavaan ryhmään 7.10.-20.10.2013. Ilmoittautumisyhteyshenkilö on markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi ja varahenkilö amanuenssi. Jakson voivat suorittaa vain talousmaantieteen pääaineopiskelijat. Kandidaatintutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet