Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213103 LOGS10 Toimitusketjujen johtamisen kvantitatiiviset sovellukset 7 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli ja Tomi Solakivi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeiset toimitusketjujen johtamisessa ja operaatioiden suunnittelussa käytettävät kvantitatiiviset menetelmät. Tämän lisäksi opiskelija kykenee valitsemaan tilanteeseen sopivat analyysimenetelmät ja soveltamaan niitä toimitusketjujen johtamisen ja logistiikan käytännön ongelmiin.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijan toimitusketjujen johtamisessa käytettäviin kvantitatiivisiin menetelmiin. Näihin kuuluvat mm. toimitusketjun hallintaan sekä kuljetusten suunnitteluun sovellettavat optimointi- ja simulointimallit, varastomallit, jonomallit, tilastollisen laadun hallinnan menetelmät sekä ennustamisen tekniikat. Kurssin keskeisenä sisältönä toimivat harjoitustehtävät sekä projektityö, joissa kurssilla opittuja kvantitatiivisia menetelmiä sovelletaan yrityksen logistiikan ja toimitusketjun hallinnan käytännön ongelmien ratkaisuun.

LOGS10 Toimitusketjujen johtamisen kvantitatiiviset sovellukset: III periodin harjoituksissa perehdytään menetelmien käyttöön. Kurssin pääharjoitus toteutetaan pääosin IV periodin aikana.

Toteutustavat

Luennot & projektityö 38-44 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset (III ja IV periodi) ja kirjallinen tentti (heti III periodin jälkeen).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. 12th ed. , David R. Anderson.../et al./Mason, Ohio, Thomson/South-Western 2008.
  2. Simchi-Levi, David; Kaminsky, Philip; Simchi-Levi, Edith, Designing and Managing the Supply Chain. 3rd ed., New York, McGraw-Hill 2008.
  3. Muu luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.

Lisätietoja

Jakson nimi oli aikaisemmin LOGS10 Toimitusketjun hallinnan tutkimusmenetelmät ja strategiset sovellukset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet