Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1278 S4.c. Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot, osia syventävistä opinnoista

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen; pro gradu -tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisesti merkitseviä tutkimusongelmia, ratkaista ne tieteellisen kritiikin kestävällä tavalla ja esittää työnsä tulokset julkaisukelpoisessa muodossa.

Sisältö

Tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden perehtyvää lukemista, tutkimuksen suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Opinnäytetyö, n. 60–90 s.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kahden tarkastajan arviointi tiedekunnan vahvistamien yleisten periaatteiden mukaan

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Tutkielman kirjoittamiseen kannattaa varata kokopäiväisesti aikaa noin puoli vuotta, muiden opintojen ohessa puolesta vuodesta vuoteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4. Oma tutkimus (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen