Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1329 A5. Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot, A1.d. Unkarin kielen historia, A1.a. Suomen ja sen sukukielten kehitys, A1.b. Suomalais-ugrilaisten kielten kehitys, A1.c. Sanaston rakenne ja kehitys

Osaamistavoitteet

HuK-seminaarissa opiskelija harjoittelee niitä taitoja, joita hän tarvitsee missä tahansa koulutustaan vastaavassa työssä eli itsenäistä tiedon hankintaa, sen analysointia ja tiedon välittämistä edelleen muille annetussa määräajassa. Seminaariin liittyvän kurssin ja oman työn kirjoittamisen kautta opiskelija oppii tuntemaan tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja soveltamaan niitä itsenäisesti tutkielman laatimisessa. Hän oppii käyttämään tutkimusalan keskeistä kirjallisuutta ja laatimaan itsenäisesti tutkimussuunnitelman ja tutkielman sovitusta aiheesta sekä harjaantuu käymään tieteellistä keskustelua ja toimimaan oman alansa asiantuntijana.

Sisältö

Seminaari-istunnot ja seminaarityöskentely; tiedonhankinnan syventävä opetus; kirjallisuuteen perehtyminen; itsenäinen aineiston käsittely; tutkimussuunnitelman laatiminen (periodi I), seminaariesitelmän kirjoittaminen (periodi II), esitelmien käsittely sekä yhden esitelmän opponointi seminaari-istunnossa (periodit III ja IV); kypsyyskokeen suorittaminen (periodi IV), kun HuK-tutkielma on korjattu ja hyväksytty (ks. tiedekunnan ohjeet kypsyyskokeen suorittamisesta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 34 t 0 t

Seminaari-istunnot, itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö

Kirjallinen seminaarityö, kypsyyskoe

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
HuK-tutkielma hyväksytty/hylätty, kypsyyskoe hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. opiskeluvuosi

Lisätietoja

Periodin I johdattava jakso on pelkästään proseminaarin osanottajille ja periodin II aikana laaditaan itsenäisesti seminaarityö. Periodit III ja IV ovat yhteisiä syventävien opintojen seminaarin kanssa (aineopintojen seminaarityöt käsitellään periodin III aikana ja syventävien periodin IV aikana).

HuK-tutkinnossa vaadittavaksi kandidaatintutkielmaksi luetaan proseminaarin yhteydessä kirjoitettavan esitelmän korjattu ja n. 20-sivuiseksi laajennettu versio. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvasta kypsyyskokeesta ks. tiedekunnan ohjeet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A5. Oma tutkimus (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen