Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0647 a. Metodik / Kielitieteen metodiikka 4 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Hyvin tiedoin (3) suoritetut aineopinnot, hyväksytty kandidaatintutkielma.

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tutkimusprosessin yleiset periaatteet. Hänellä on tietoa sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä ja hän tuntee erilaisia aineistonkeruumenetelmiä. Opiskelijalla on valmiudet hankkia itsenäisesti lisätietoa esitellyistä menetelmistä ja aineistoista sekä soveltaa niitä pro gradu -tutkielmassaan. Hän tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja pro gradu -tutkielman laadinnan periaatteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Syventävien opintojen 1. vuosi (4. opiskeluvuosi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen