Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1475 A9.b Proseminaari ja kandidaatintutkielma, P 10 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professori Marja-Liisa Helasvuo ja professori Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Oppia tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja harjoitella niiden soveltamista itsenäisesti tutkielman laatimisessa, tuntea tutkimusaiheeseensa liittyvää keskeistä kirjallisuutta ja osata itsenäisesti hakea lähdekirjallisuutta, pystyä itsenäisesti laatimaan tutkimussuunnitelma sekä tieteellinen tutkielma sovitusta tutkimusaiheesta sekä harjaantua tieteelliseen keskusteluun, aktiiviseen seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman opponointiin.

Sisältö

Seminaari-istunnot ja seminaarityöskentely, tiedonhankintataitojen perusteet, kirjallisuuteen perehtyminen, itsenäinen aineiston käsittely ja tutkielman laatiminen sekä kypsyyskokeen kirjoittaminen. Ensimmäisessä periodissa perehdytään tutkimusalaan, laaditaan tutkimussuunnitelma, tutustutaan kirjallisuuteen ja esitellään lähteitä; osallistutaan kirjaston informaatikon pitämään opetukseen. Tämän jälkeen on työskentelyperiodi, jonka aikana laaditaan noin 20-sivuinen tutkielma ja käydään samanaikaisesti tieteellisen kirjoittamisen kurssi; seminaari-istuntoja ei tällöin ole. Viimeisessä periodissa ovat seminaari-istunnot, joissa työt käsitellään, sekä kypsyyskokeen suorittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 42 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Tutkielma / opinnäytetyö ja Osallistuminen opetukseen

Vaadittavat suoritukset ovat tutkielma, 20 s., jatkuva arviointi seminaari-istunnoissa, opponointi ja kypsyyskoe.
Kyseessä teemaseminaari, noin 42 t.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kypsyyskoe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Suositeltava ajoitus 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodit I + III tai II + IV, välissä työskentelyjakso, jolloin suoritetaan A5.a.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus sovitaan ohjaajan kanssa.

Lisätietoja

Proseminaarin aikana on mahdollista tehdä professorin ohjauksessa maisterivaiheen HOPS.

Kypsyyskokeen voi kirjoittaa, kun tutkielma on hyväksytty. Lukuvuonna 2013-2014 järjestettävistä seminaareista ks. suomen kielen ilmoitustaulut ja www-sivut.

Sivuaineen aineopintoihin suoritetaan tämän kohdan sijaan kohta SUOM1412 A9.b Tieteellinen essee, 3 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pakolliset opinnot (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen