Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2223 Osakeyhtiö 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJAT: Professori Jukka Mähönen, 333 5526. jukka.mahonen (at) utu.fi, ti 13-14, h. 211
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Asiakokonaisuudessa tavoitteena on oppia ymmärtämään Suomen osakeyhtiöoikeuden historiallista taustaa, yleisiä piirteitä ja yksityiskohtaisiin sääntelyratkaisuja.

Sisältö

Erityinen huomio kiinnitetään osakeyhtiön sääntelyn peruslähtökohtiin sekä yrityksen varojen hankintaa ja käyttöä, yrityksen toiminnan ja hallinnon organisaatiota sekä rahoitusvälineitä koskeviin erityiskysymyksiin. Kurssiin liittyvät luennot liittyvät osakeyhtiöoikeuden peruslähtökohtiin sekä osakeyhtiöiden eurooppalaiseen ja kansalliseen sääntelyyn. Myös seminaari- ja tutkielmatyöskentelyä pyritään suuntaamaan kysymyksiin, jotka ovat relevantteja osakeyhtiöiden sääntelyn kannalta.

Toteutustavat

Kevätlukukaudella 2014: Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestetään lukukauden alussa syventävien opintojen ryhmäjaon vahvistamisen jälkeen. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan kevään ohjelmasta ja käynnistetään tutkielma-aiheiden kartoitus. Kevätlukukauden aikana järjestetään orientoivaa pienryhmäopetusta myöhemmin vahvistettavan aikataulun mukaan noin 30 tuntia. Opettajina toimivat professori Jukka Mähönen, professori Matti J. Sillanpää ja professori Seppo Villa. Orientoivan jakson yhteydessä annetaan ohjausta tutkielman tutkimussuunnitelman laatimista varten. Ohjausta jatketaan henkilökohtaisella ohjauksella.

Dispositioseminaari (0,5 t/opiskelija) järjestetään maalis-huhtikuussa 2014. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden ohjauksen perusteella laatimia tutkielman tutkimussuunnitelmia. Tutkimussuunnitelman laajuus on noin kaksi sivua. Tutkimussuunnitelma noudattaa kevennettynä oikeustieteen tohtoriohjelman tutkimussuunnitelmamallia.

Yhden päivän opintovierailu Helsinkiin huhtikuussa 2014. Käyntikohteina ovat erikseen sovittavat yhtiöoikeuden piirissä toimivat instituutiot kuten ministeriöt, julkis- ja yksityisoikeudelliset yhdistykset ja asianajotoimistot.

Alkuseminaari (1 t/opiskelija) järjestetään huhti-toukokuussa 2014. Tarvittaessa kokoontumisia voidaan kuitenkin järjestää myös muulloin. Alkuseminaarissa kukin osallistuja laatii noin 10-15 sivun pituisen kirjoituksen. Aluseminaarissa syvennetään tutkielmatyön aihepiiriä, kysymyksenasettelua, lähdeaineistoa ja metodologiaa taikka syventyä yksityiskohtaisemmin johonkin tutkielmatyön kannalta relevantilta näyttävään osakysymykseen.

Syyslukukaudella 2014: Seminaariryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran syys-lokakuussa neuvottelemaan loppuseminaarin (1,5 t/opiskelija) ajoista. Seminaariaikataulusta pyritään sopimaan osallistujien työn valmiusasteen mukaan. Loppuseminaarissa kukin osallistuja laatii noin 15-20 sivun pituisen kirjoituksen, jota käsitellään tutkielmatyön ja tutkielman viimeistelyn ohjaamiseksi samaan tapaan kuin alkuseminaarissa. Kirjoitus voi olla tutkielman osa.

Kukin opiskelija laatii 70-90 sivun laajuisen tutkielman vastaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta.


Luento-opetus: 24 t
Ryhmäopetus 26 t
Opintovierailu 6 t
Pienryhmäopetus: dispositioseminaarit 0,5 t/opiskelija, alkuseminaarit 1 t/opiskelija, loppuseminaarit 1,5 t/opiskelija
Yksilöopetus: seminaaripapereiden ja tutkielman henkilökohtainen ohjaus
Itsenäinen työskentely: dispositio-, alku- ja loppuseminaarin sekä tutkielman laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti

Tenttikirjallisuus:
Mähönen, Jukka - Villa, Seppo: Osakeyhtiö II: Pääoman rakenne ja yhtiön toiminnan muutokset, 2., uudistettu painos, Helsinki 2012
Mähönen, Jukka - Villa, Seppo: Osakeyhtiö III: Corporate Governance, 2., uudistettu painos, Helsinki 2010

Kirjatentti koostuu opiskelijan kanssa sovittavin osin edellä mainituista kirjoista siten, että kirjatentin laajuus on yhteensä n. 1.000 sivua


Tenttikirjallisuudesta voidaan sopia vastuullisen opettajan kanssa toisinkin opiskelijan tutkielmatyöskentelyn suuntautumista paremmin vastaavalla tavalla.

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2014 - SL 2014

Kurssi on osa Turun yliopiston oikeustaloustieteen opintokokonaisuutta.

Muut opettajat:
Professori Matti J. Sillanpää
Apulaisprofessori Beate Sjåfjell, Oslon yliopisto Professori Seppo Villa, Helsingin yliopisto
Kollegiumtutkija Pekka Länsineva
Tohtorikoulutettava

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella 2014 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 3.1.2014 (klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
OTMU2223 Osakeyhtiö
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto