Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2229 Rikosoikeus, vastuu ja vastuuseen asettaminen 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Jussi Tapani, 3335539, jussi.tapani(at)utu.fi, ma 15-16, h. 344
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Rikosoikeuden yleiset opit eli keskeiset käsitteet ja periaatteet saavat konkreettisen sisältönsä silloin, kun niitä tulkitaan ja sovelletaan jonkin tunnusmerkistön, kuten varkaussäännöksen näkökulmasta. Rikoslain erityisen osan tunnusmerkistöt ovat rakenteellisesti niin erilaisia, että relevantit yleisten oppien kysymykset vaihtelevat tunnusmerkistökohtaisesti. Myös konkreettisen tapauksen prosessuaalinen asetelma vaikuttaa siihen, millaiset yleisiin oppeihin liittyvät kysymykset valikoituvat tarkastelun kohteeksi.

Osaamistavoitteet

Rikosoikeuden syventävien opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija oikeustieteelliseen tutkimukseen, lähteiden hyödyntämiseen ja rikosoikeuden teoreettis-metodologisiin kysymyksiin. Tavoitteena on syventää opiskelijan käsitystä siitä, mikä oikeuttaa rikosoikeudelliseen vastuuseen asettamisen ja millä perusteella vastuu syntyy.

Sisältö

Rikosoikeuden yleisiin oppeihin liittyvistä tutkimusteemoista voidaan mainita muun muassa seuraavat aiheet: yritysoppi henki- ja varallisuusrikoksissa, osallisuusoppi (esimerkiksi kirjanpito- ja verorikokset), tahallisuusoppi eri rikostyypeissä (henkirikokset, omaisuus- ja varallisuusrikokset sekä huumausainerikokset).

Rikosoikeuden syventäviin opintoihin voi osallistua myös muista rikosoikeudellisista tai rikos- ja rikosprosessioikeuden rajanpintaan sijoittuvista teemoista kiinnostuneet opiskelijat. Syventävien opintojen aihepiiri mahdollista erilaiset tutkimukselliset lähestymistavat (esimerkiksi kriminaalipoliittinen orientaatio, teoreettinen ja käytännöllinen lainoppi).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee ja Harjoitustyö(t) ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Kevätlukukausi 2014:
- Tammikuun lopussa ensimmäinen kokoontuminen ja aikatauluista sopiminen (2 t).
- Helmikuussa järjestetään orientoivaa luento-opetusta 4 tuntia ja erityisesti tutkielman metodisiin valintoihin perehdyttävä lukupiiri seminaarissa erikseen jaettavan aineiston perusteella (10 t.).
- Toukokuu-kesäkuussa pidettävään orientoivaan seminaariin (noin 15 t.) kukin osallistuja laatii sovitusta aiheesta noin 15-20-sivun pituisen kirjoituksen tutkielmansa aihepiiristä ja pitää siitä seminaarissa alustuksen.

Syyslukukausi 2014:
- syys-lokakuussa tarkennetaan kunkin opiskelijan tutkimussuunnitelma (10 t).
- Lokakuussa järjestetään vierailu korkeimpaan oikeuteen ja asianajotoimistoon
- Marras-joulukuussa pidetään loppuseminaari (noin 15 t.), jossa opiskelija kirjoittaa tutkielman aihepiiristä noin 20 sivun pituisen aineen. Tämä teksti käsitellään seminaarissa yhdessä tutkielman jäsentelyn kanssa.

Opiskelija kirjoittaa tutkielman (ohjepituus 70-90 sivua) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Yksi seuraavista teoksista:

Hahto, V.: Uhrin myötävaikutus ja rikoksentekijän vastuu 2004; Ruuskanen, M.: Hätävarjelu ja parisuhdeväkivalta 2005; Pirjatanniemi, E.: Vihertyvä rikosoikeus 2005; Melander, S.: Kriminalisointiteoria 2008; Knuts, M: Kursmanipulation på värdepappersmarknaden 2010; Koistinen, J.: Talousrikos Venäjällä 2012; Vihriälä, H.: Tahallisuuden näyttäminen 2012; Hakamies, K.: Maksukyvyttömyys ja taloudellinen hyöty rikosoikeudessa 2012

2. Yksi seuraavista: Asp, P. - Ulväng, M. - Jareborg, N.: Kriminalrättens grunder 2010; Duff, R.A.: Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law 2007; Duff, R.A. – Green, S. (eds.): Defining Crimes. Essays on the Special Part of the Criminal Law 2005; Ashworth, A.: Principles of Criminal Law 2009 (tai uudempi painos)

3. Opiskelijan kanssa erikseen sovittava aineisto, jonka laajuus on noin 200 sivua) 

 

Materiaali tentitään kahdessa osassa siten, että 1. kohdan aineistosta tehdään kirjallisuusanalyysi ja kohdat 2-3 tentitään joko kotitenttinä (suositus) tai kirjatenttinä. Tentittävä aineisto sovitaan tutkielman aihepiiriä ja tutkimuksellisia näkökulmia tukevaksi.

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2014 - SL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella 2014 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 3.1.2014 (klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto