Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2233 Ympäristöoikeus murroksissa 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: professori Anne Kumpula, 333 5842, ankumpu (at) utu.fi, ti 13-14, h. 212 MUUT OPETTAJAT: vieraileva luennoitsija KUULUSTELIJAT: professori Anne Kumpula
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Ympäristöoikeudellisessa tutkimuksessa on 2000 -luvulla tunnistettu erisuuntaisia muutostendenssejä ja murroksia. Ne liittyvät sääntelyn kansainvälistymiseen että sääntelykohteiden muutoksiin, jälkimoderneiksi määriteltyjen ympäristöongelmien synnyttämiin haasteisiin. Eräs muutostendenssejä kuvaava prosessi liittyy ympäristöoikeudellisten ohjauskeinojen monipuolistumiseen. Samalla kun ympäristöoikeuden perinteiset ohjauskeinot ovat saaneet rinnalleen paremmin taloudellista toimintapotentiaalia hyödyntäviä instrumentteja, on oikeuden rooli myös itsenäisenä, taloudellista toimintaa ja sen taustarationaliteettia säännöstävänä normatiivisena järjestelmänä korostunut. Nämä eritasoiset ja osittain ristiriitaisetkin muutostendenssit ovat myös ympäristötutkimuksen uusina teemoina ja lähestymistapoina. Ne tarjoavat kiinnostavan lähtökohdan syventää ympäristösääntelyn sisältöä, kehityspiirteitä ja normatiivista toimintaympäristöä koskevaa tietämystä.

Sisältö

Ympäristöoikeuden syventävien opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija ympäristöoikeudelliseen tutkimukseen sekä ympäristöoikeudellisen tutkimuksen metodisiin vaateisiin. Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoa ympäristösääntelyn muutoksista ja tutkimuksellisista lähestymistavoista. Tutkielman aihepiiri voi liittyä kansallisen, kansainvälisen tai Euroopan unionin ympäristösääntelyn kehitystendensseihin.
Myös muista ympäristöoikeuden alaan kuuluvista teemoista kiinnostuneet voivat osallistua syventäviin opintoihin ja valita opinnäytteidensä aiheet kiinnostuksensa mukaan.

Toteutustavat

Luento-opetus
Ryhmäopetus 32 T

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Essee ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari

Kevätlukukausi 2014:
- tammi-helmikuun vaihteessa ensimmäinen kokoontuminen ja syventävien opintojen toteuttamisesta ja aikataulusta sopiminen(2 h).
- helmikuussa järjestetään orientoivaa luento-opetusta 4 tuntia ja
- erityisesti ympäristöoikeudellisen tutkimuksen metodisiin valintoihin perehdyttävä lukupiiri seminaarissa erikseen jaettavan aineiston perusteella (10-15 tuntia).

- toukokuussa pidettävään orientoivaan seminaariin (max. 20 tuntia) kukin osallistuja laatii sovitusta aiheesta noin 15-20 -sivun pituisen kirjoituksen tutkielmansa aihepiiristä ja pitää siitä seminaarissa alustuksen. Päätteeksi sovitaan osallistujien tutkielmien aiheista ja kunkin tutkielman tekijän aikataulusta.

Syyslukukausi 2014:
- syyskuussa 2014 pidetään dispositioseminaari, jossa käsitellään kunkin osallistujan tutkimussuunnitelma ja
- väitöskirja-lukupiiri, jossa opiskelijat arvioivat tenttivaatimusten 1 kohdassa mainittuja väitöskirjoja
- syyskuussa järjestetään vierailu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja Suomen ympäristökeskukseen.
- lokakuussa järjestetään luento-opetusta 6 tuntia (vastaava opettaja ja vierailevat luennoitsijat).
- joulukuussa pidetään loppuseminaari (max 20 tuntia).

Opiskelija kirjoittaa tutkielman aihepiiristä noin 20 sivun pituisen aineen, joka käsitellään seminaarissa yhdessä tutkielman jäsentelyn kanssa.

Opiskelija kirjoittaa tutkielman (ohjepituus 70-90 sivua) opettajan kanssa sovittavasta aiheesta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Yksi seuraavista teoksista:

Kuokkanen: International Law and the Environment: Variations on a Theme; Kokko: Biodiversiteettiä turvaavat oikeudelliset periaatteet ja mekanismit, 2003; Suvantola: Huominen ei koskaan kuole, 2006; Utter: Normativ miljökvalitet, 2007; Similä: Regulating Industrial Pollution. The Case of Finland, 2006; Herler: Markföroreningsansvaret, 2007; Belinskij: Oikeus veteen : talousveden saatavuus Suomen ja Etelä-Afrikan oikeudessa, 2010. (220–360 s.); Borgström, Suvi: Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, 2011; Pappila, Minna: Metsäsääntely Suomessa ja Venäjällä. Näkökulmia kestävään metsätalouteen, 2011.


2. Lee: EU Environmental Law. Challenges, Change and Decision-Making, 2005 tai de Sadeleer: Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, 2002 tai Scott (ed.): Environmental Protection. European Law and Governance, 2009,   Morgera: Corporate Accountability in International Environmental Law, 2009, Lange: Implementing EU Pollution Control. Law and Integration, 2008 tai muu opiskelijan kanssa erikseen sovittava tutkimuksellinen teos.  (200-400 s.)


 
3. Opiskelijan kanssa erikseen sovittava aineisto, joka liittyy  opiskelijan tutkielman aihepiiriin.  (n. 200 s.)


Tenttikirjallisuus suoritetaan yhdessä osassa syventävien opintojen tenttipäivinä tai muuna erikseen sovittavana tenttipäivänä. Tentti-ilmoittautumiseen on merkittävä myös, mitkä vaihtoehtoisista teoksista on luettu. Tenttivaatimuksia voidaan muokata opiskelijan suuntautumisen mukaan.

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2014- SL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella 2014 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 3.1.2014 (klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto