Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2226 Oikeussosiologia ja kriminologia 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: professori Anne Alvesalo-Kuusi MUUT OPETTAJAT: Tutkijatohtori Heini Kainulainen KUULUSTELIJA: professori Anne Alvesalo-Kuusi
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Syventävät opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden syventyä oikeussosiologian ja kriminologian erityis- ja ajankohtaiskysymyksiin ja tutkimusmetodeihin seminaarien, kirjallisuuden ja tutkielman laatimisen avulla.

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot lisäävät opiskelijan ymmärrystä oikeussosiologisesta ja kriminologisesta tutkimustiedosta ja tutkimuksen tekemisestä. Opinnot tähtäävät kykyyn tehdä itsenäisesti niin empiiristä kuin teoreettistakin tutkimusta ja arvioida kriittisesti yhteiskuntapoliittista oikeudellisiin ilmiöihin ja rikollisuuteen liittyvää päätöksentekoa. Tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää, miten empiiristä oikeustutkimusta voidaan käyttää lainsäädäntötyön tukena.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tiedostaa, mitä yhteiskuntatieteellisen ja oikeustieteellisen tutkimuksen metodologiset työkalupakit sisältävät ja miten ne eroavat toisistaan. Opiskelija tuntee erilaisia tapoja kerätä tutkimustietoa ja analysoida sitä. Koska opinnot tähtäävät tutkielman tekemiseen, erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että opiskelijat sisäistävät tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen säännöt ja osaavat soveltaa niitä omissa tutkielmissaan.

Sisältö

Kevätlukukaudella: Alkuseminaari, luennot ja ekskursiot yhteensä n. 30 tuntia. Seminaarin aluksi etsitään kullekin opiskelijalle häntä kiinnostava ja myös akateemisesti relevantti tutkielman teema joko oikeussosiologian tai kriminologian alueelta. Kevään aikana opiskelija laatii tutkimussuunnitelman (ohjepituus 15-20 sivua). Ensimmäinen kokoontuminen on helmikuun alkupuolella, jolloin tarkennetaan ryhmän kokoontumisaikataulu ja ohjelma.

Seminaarien ja muun syventäviin opintoihin kuuluvan opetuksen aiheena ovat oikeussosiologian ja kriminologian ajankohtais- ja erityiskysymykset, käytettävissä olevat metodit ja aineistotyypit, yleiskuvan antaminen näiden alojen etenkin kotimaisesta tutkimustoiminnasta sekä tutkielman tekemiseen liittyvät vaatimukset ja haasteet.

Oikeussosiologiassa painopisteenä on erityisesti työelämän sääntelyä tarkasteleva lainsäädäntötutkimus, jossa empiirisen tutkimuksen kohteena ovat lakihankkeiden syntyprosessit sekä lakien implementointi, vaikutukset ja toteutuminen. Lainsäädäntötutkimusta on mahdollista kuitenkin tehdä miltä tahansa oikeudenalalta.

Kriminologian teemat kattavat monipuolisesti niin talous/organisaatiorikollisuuden kuin perinteisen yksilö/katurikollisuudenkin sekä niitä koskevan kontrollin ja kriminaalipolitiikan. Talous/organisaatiorikollisuudessa tarkastelun keskiössä ovat yritysten rikokset etenkin työntekijöitä, ympäristöä ja kuluttajia vastaan. Yksilörikollisuudessa teemat liittyvät eri rikoslajien esiintyvyyteen, taustatekijöihin ja kontrolliin.

Syyslukukaudella: Alkuseminaarin jälkeen painottuu opiskelijan itsenäinen työ tutkielmansa parissa ja henkilökohtainen ohjaus. Marras-joulukuussa pidetään loppuseminaari, jossa opiskelija esittelee tutkielmansa painottaen saamiaan tuloksia ja kohtaamiaan haasteita. Seminaarin tarkempi ajankohta sovitaan erikseen yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Tutkielman ohjepituus on 70-90 sivua. Tutkielmaa koskevat yleiset määräykset ja tekniset ohjeet löytyvät tiedekunnan intrasivuilta ja NettiOpsusta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Oppiaineeseen hakeutuville suositellaan, että he suorittavat valinnaisina opintoina muissa tiedekunnissa tarjolla olevia kvantitatiivisen tai kvalitatiiviseen tutkimuksen menetelmäkursseja.

Toteutustavat

Opinnot koostuvat kevätlukukaudella pidettävästä alkuseminaarista ja siihen liittyvistä luennoista ja muusta opetuksesta sekä syyslukukaudella järjestettävästä loppuseminaarista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari

Kirjallisuus tentitään yhdessä osassa. Kuulustelu suositellaan suoritettavaksi keväällä sen jälkeen, kun tutkielman aihepiiri on tiedossa. Kuulustelu suoritetaan erikseen sovittavina päivinä kotitentteinä

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suuntautumisvaihtoehdosta (oikeussosiologia tai kriminologia), tutkielman aiheesta ja käytettävästä tutkimusmenetelmästä riippuen sovitaan opiskelijan kanssa erikseen tentin sisällöstä, joka tulee sisältämään useampia teoksia ja/tai tieteellisiä artikkeleita. Materiaalia voi valita esimerkiksi seuraavan listan perusteella:

 

Metodit:

Alasuutari P (1993 tai uudempi). Laadullinen tutkimus.

Alkula T, Pöntinen S, Ylästalo P (1999). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY.

Eskola J, Suoranta J (2000 tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.

Heikkilä T (2008) Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Edita.

Niemi-Kiesiläinen J et al. (2006). Oikeuden tekstit diskursseina. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.

 

Oikeussosiologia:

Alvesalo A, Ervasti K (2006). Oikeus yhteiskunnassa - näkökulmia oikeussosiologiaan. Edita.

Bauman Z (2003). Sosiologinen ajattelu. Vastapaino.

Cotterrell R (1998). Why Must Legal Ideas Be Interpreted Sociologically? Journal of Law and Society 1998, s. 171-192.

Dalberg-Larsen J (2000). Sociology of Law from a Legal Point of View. Retfærd 2000, s. 26-39.

Ervasti K (1998). Eräitä näkökohtia empiirisen tiedon hyväksikäyttämisestä oikeustieteessä. Lakimies 1998, s. 364-388.

Friedrichs D (2001). Law in Our Lives. An Introduction. Roxbury Publishing Company.

Hunt A (1993). Explorations in Law and Society. Artef the Law.

Lindfors H (toim.) (2004) Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 64

Pawson R, Tilley N (1997). Realistic Evaluation. Sage.

Tala J (2005). Lakien laadinta ja vaikutukset. Edita.

Vago S (1994). Law and Society.

 

Kriminologia:

Barak G (1998). Integrating Criminologies. Allyn & Bacon.

Braithwaite J (1989) Crime, Shame and Reintegration. Cambridge University Press.

Christie N (1983). Piinan rajat.

Christie N (1993). Kohti vankileirien saaristoa (1993). Tai uudempi englanninkielinen teos (2004) A Suitable Amount of Crime.

Garland D (2001). The Culture of Control. Oxford University Press.

Hilyard et al. (2004). Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. Pluto Press.

Honkatukia P, Kivivuori J (toim.) (2006). Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 221.

Korander T (1998). Katujen nollatoleranssi, tilastojen kelvottomuus ja ongelmien poliisisointi. Oikeus 4/1998, s. 358-382.

Koskela, Hille (2009). Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Gaudeamus.

Lacey N (toim.) (1994). Criminal Justice. Oxford University Press.

Laine M (2007). Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Tietosanoma.

Lappi-Seppälä T (2012). Penal Policies in the Nordic Countries. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 1/2012, s. 85-111.

Kivivuori J (2008). Rikollisuuden syyt. Nemo.

Reiman J, Leighton, Paul (2009). The Rich Get Richer and the Poor Get Prison. Ideology Class and Criminal Justice. Allyn & Bacon, 9th edition.

Slapper G, Tombs S (1999). Corporate Crime. Longman Criminology Series.

Thornberry TP, Krohn MD (toim.) (2003). Taking Stock of Delinquency. An Overview of Findings from Contemporary Longitudinal Studies. Kluwer.

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2014 - SL 2014.
Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella 2014 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12.2013 (klo 8.00) ja päättyy 3.1.2014 (klo 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto