Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2228 Prosessioikeuden eurooppalaistuminen 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Prosessioikeuden professori Johanna Niemi. MUUT OPETTAJAT: Vierailevat luennoitsijat KUULUSTELIJAT: Prosessioikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pysyväismääräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan laaja-alaisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja viimeaikaisen eurooppalaistumiskehityksen asettamia uusia haasteita kansalliselle lainkäytöllemme. Opetus koostuu luennoista ja seminaareista, joilla pyritään tukemaan osallistujien tutkielmatyötä.

Osaamistavoitteet

Syvällinen tietämys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksistä ja toteutumisesta nykyoloissa sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Uusien menettelysäännösten lisäksi tarkastellaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taustalla olevia prosessiperiaatteita sekä perustuslakimme, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja prosessioikeuden eurooppalaistumisen asettamia uusia haasteita. Samalla perehdytään aiheeseen liittyviin aineellisoikeudellisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä vertailukohteina ulkomaisiin järjestelmiin ja oikeuskulttuureihin. Ongelmia tarkastellaan asianosaisten, heidän avustajiensa, muiden oikeudenkäynnissä kuultavien henkilöiden, tuomioistuinten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Erityistä painoa asetetaan metodologisten ja käytännöllisten taitojen kehittämiseen uusien menettelysääntöjen ja periaatteiden soveltamisesta.

Sisältö

-Prosessitavoitteet ja -periaatteet
-Uusi oikeudenkäyntimenettely ja muutoksenhaku
-Prosessin osallisten asema ja mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa
-Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys lainkäytössä
-Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset
-Prosessioikeuden eurooppalaistuminen ja kansainvälistyminen

Toteutustavat

Syyslukukaudella pidetään alkuseminaari (osallistujamäärästä riippuen noin 24 t) ja kevätkaudella loppuseminaari eli tutkielmaseminaari (noin 30 t). Lisäksi on tutkielmien tekoon liittyvää ohjausta.
Seminaariesitelmien opponoinnit valmistellaan ryhmätyöskentelynä, jota varten opiskelijat jaetaan opponointiryhmiin.
Luento-opetus 15 t
Antti Jokela (syyslukukaudella): 10 t
Vierailevat luennoitsijat (kevätlukukaudella): 5 t
Pienryhmäopetus: osallistujamäärästä riippuen yhteensä noin 54 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Tentti suoritetaan yhdessä osassa syventävien opintojen tenttipäivinä, mieluiten jo syyslukukaudella ja viimeistään kevätlukukauden aikana. Opiskelija voi halutessaan korvata osan oppimateriaalista vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittavalla saksankielisellä kirjallisuudella. Lehtori Almut Meyer antaa tässä tapauksessa materiaalin ymmärtämistä tukevaa saksan kielen opetusta.

Syyslukukaudella laaditaan n. 10 sivun pituinen harjoituskirjoitus tai oikeustapauskommentaari, jotka käsitellään alkuseminaarissa kirjoittajan ja opponointiryhmien esitysten pohjalta. Lisäksi pyritään löytämään kullekin osallistujalle häntä kiinnostava ja opintojakson teemaan sopiva tutkielman aihe.

Kevätlukukaudella laaditaan tulevan tutkielman aihepiiristä n. 20 sivun pituinen seminaariesitelmä, joka käsitellään loppuseminaarissa samaan tapaan kun harjoituskirjoituskin. Lisäksi tutkielmaa varten laaditaan lyhyehkö tutkimussuunnitelma, jonka käsittelyllä seminaarissa pyritään tukemaan tutkielman tekemistä.

Tutkielman ohjepituus on 70-90 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Europeanization of Procedural Law and the New Challenges to Fair Trial. Edited by Laura Ervo, Minna Gräns and Antti Jokela, 2009, ISBN 978-90-8952-005-5
Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti, 2005 tai Jokela, Antti: Hovioikeusmenettely, 2010 tai Virolainen, Jyrki - Martikainen, Petri: Tuomion perusteleminen, 2010 taikka joku muu vastaava teos 
Myöhemmin sovittavat kohdat teoksesta Pellonpää, Matti ym.: Euroopan ihmisoikeussopimus, 5. uudistettu painos, 2012
Yhteensä n. 1200 sivua

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2013 - KL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Syyslukukaudella 2013 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 15.8.2013(klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto