Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2232 Sopimusoikeus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Ari Saarnilehto, 333 5529, ari.saarnilehto(at)utu.fi, ti 13-14, pe 10-11, huone 215, MUUT OPETTAJAT: Erikoistutkija Mika Viljanen, tutkija Pekka Länsineva, käytännön lakimiehet; KUULUSTELIJAT: Ari Saarnilehto ja tohtorikoulutettava
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Yleiskuvaus

Kokonaiskuvan luominen sopimusoikeudesta, noudatettavista yleisistä säännöksistä ja periaatteista sekä oikeudenalan ajankohtaisista ongelmista.

Osaamistavoitteet

Opinnoissa syvennetään opiskelijoiden tietoja varallisuusoikeuden yleisistä kysymyksistä erityisesti oikeustoimia koskien uuden oikeudellisen kirjallisuuden, erilaisten harjoitusten ja seminaarien avulla. Esille nostetaan sopimusoikeudelliset kysymykset sopimusteknisestä ja -taktisesta näkökulmasta, vakioehtoihin liittyvät ongelmat oikeuskäytännön valossa erityisesti rakennusurakkaa koskien, sopimusten verkostoituminen ja perusoikeuksien merkitys varallisuusoikeudessa. Lisäksi kiinnitetään huomiota oikeuskäytännön merkitykseen riita-asiassa ja oikeustieteellisessä tutkimuksessa.

Sisältö

-Velvoiteoikeuden yleisetopit
-Perusoikeuksien merkitys varallisuusoikeudessa
-Vakioehdot, erityisesti rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
-Sopimusoikeudellinen korvausvastuu
-Vastuun rajoittaminen ja sovitut korvaukset
-Todistustaakka sopimusasioissa, erityisesti sopimusoikeudellisessa korvausvastuussa
-Sopimusverkostot, sopimusten liittyminen toisiinsa, sopimus ja kolmas
-Sopimusoikeudellisten riitojen ratkaiseminen
-Ajankohtaiset kysymykset

Toteutustavat

Syyslukukausi 2013:
Alkutilaisuus, syyskuun alku, 2 t

Lukupiiri, 18 t, joissa käydään läpi opiskelijoiden alustusten pohjalta alkutilaisuudessa ilmoitettavat velvoite- tai vahingonkorvausoikeudelliset artikkelit. Seminaarissa on 3-6 tilaisuutta syyskuun loppupuolelta alkaen.

Luennot, 18 t, syys-marraskuussa. Osa luennoista on yhteisiä erikoistumisjakson kanssa (12 t). Syventävien luentoja ovat myös valinnaisen kurssin Sopimus ja kolmas luennot (3x3 tuntia), jotka pitää professori Ari Saarnilehto eli 22.10.2014 Lähtökohdat sopimus ja kolmas ajattelulle, 23.10.2014 Kaksiasianosaissuhteen ylittävä sopimusvastuu ja 24.10.2014 Verkosto, sopimukset ja verkostosopimuksen tarve. Marraskuussa ovat luennot perusoikeuksien merkityksestä sekä verkostosta ja riidanratkaisusta verkostossa.

Marraskuun loppupuolella järjestetään yhden päivän workshop-tapahtuma Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n tiloissa. Tapahtumaa varten opiskelijoille jaetaan ennakkotehtävät.

Marras-joulukuun vaihteessa järjestetään seminaari, 3 t, jossa käydään läpi tutkielman vaatimuksia ja kirjoittamista sekä sitä, missä vaiheessa tutkielman tekemiseen valmistautuminen opiskelijoilla on.

Joulukuussa järjestetään alkuseminaari, 14 t, jossa pyritään tutustumaan sopimusoikeudellista vahingonkorvausta koskevaan oikeuskäytäntöön erityisesti silmällä pitäen vakioehtojen merkitystä. Kukin opiskelija laatii noin kymmensivuisen seminaariesityksen omasta tapauksestaan. Semin aariesitelmästä on mahdollista kehittää Oikeustiedossa julkaista kirjoitus.

Tarpeen mukaan, syksyn aikana käsitellään seminaaritilaisuuksissa myös opiskelijoiden tutkimussuunnitelmia.

Kevätlukukausi 2014:
Tammikuussa, kokoontumien ja aikatauluista sekä ohjelmasta sopiminen, 2 t.

Tammi-helmikuun vaihteessa järjestetään seminaari, 6 t, jossa käydään läpi kunkin opiskelijan tutkimussuunnitelma ja tutkielman valmiusvaihe. Tutkielman aktiivinen laatiminen pyritään käynnistämään viimeistään tässä vaiheessa. Seminaarin aikana opettaja vastaa tutkielmaan liittyen kysymyksiin esiin tulleiden ongelmien ratkaisemisesta.

Helmikuussa vieraillaan Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä, 4 t. Vierailuun sisältyy toimiston asianajajan ja tiedekunnan opettajien esityksiä.

Kevätlukukauden aikana vieraillaan myös Asianajotoimisto Borenius Oy:ssä.

Kevätlukukauden aikana pidetään ajankohtaisia vahingonkorvausoikeudellisia aiheita koskevat luennot , 7-10 t, joista vastaava opettaja tai väitöskirjan tekijät pitää 3-5 t ja käytännön lakimiehet 4-6 t. Luentojen aiheet sovitaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan.

Huhti-toukokuussa järjestetään tutkielmien etenemisen mukaan loppuseminaari, 24 t.

Kirjallisia töitä ja seminaareja valmistelevia opiskelijoita ohjataan yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Luento-opetus 32 tuntia + mahdollisuus 24 t.
Professori Ari Saarnilehto, 22 t
Pekka Länsineva, 3 t (syksy)
Mika Viljanen, 3 t (syksy)
Jaakko Salminen, 3 t (syksy)
Kolme käytännön lakimiestä, yhteensä 6-8- t (kevät)
Mahdollisuus: osallistuminen sopimusoikeuden erikoistumisjakson luennoille, jotka eivät samalla ole syventävien luentoja. Muutoksen luentojen osalta ovat mahdollisia.
Pienryhmäopetus: 60 t
Yksilöopetus: arvio 5 t/opiskelija
Ryhmätyöskentely: Lukupiirin ja mahdollisesti workshopin yhteydessä on ryhmätyöskentelyä.
Itsenäinen työskentely: seminaariesitykset ja opinnäyte laaditaan itsenäisesti työskennellen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Tutkielma laaditaan opiskelijan valitsemasta, opettajan hyväksymystä velvoiteoikeudellisesta tai siihen läheisesti liittyvästä aiheesta. Opetukseen on osallistuttava pysyväismääräysten edellyttämällä tavalla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: Numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: Hyväksytty - hylätty Tutkielma: Pysyväismääräysten mukaan

Kirjallisuus/Oppimateriaali

OPPIMATERIAALI:

Luennot ja seminaarit

Aurejärvi, Erkki - Hemmo, Mika: Velvoiteoikeuden oppikirja, 2007, ISBN 951-37-4847-2.

Hemmo, Mika: Sopimusoikeus III, 2005, ISBN 952-14-0690-0.

Leinonen, Timo: Rakentavan neuvottelun aakkoset. Win/win neuvotteluista rakentavaan neuvotteluun, 2013, ISBN 978-952-67931-0-8.

Yksi seuraavista kirjoista oman valinnan mukaan (valinta voi kohdistua tässä mainitsemattomaankin, vastaavanlaiseen kirjaan):

Lehtinen, Tuomas: Kansainvälisen kaupan liikesopimus ja remburssi, 2006, ISBN 951-855-261-4.

Mäkelä, Juha: Sopimus ja erehdys : Sopimusoikeudellinen tutkimus oikeuserehdyksestä valinnanvapauden teorian näkökulmasta, 2010, ISBN 978-951-855-296-6.

Norros,Olli: Vastuu sopimusketjussa, 2007, ISBN 978-951-0-33046-3 (osoite verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-0-33046-3)

- Kolme uutta ruotsalaista artikkelia

- Kolme uutta englanninkielistä artikkelia.

Opiskelija voi halutessaan korvata osan oppimateriaalista vastaavan opetajan kanssa erikseen sovittavalla saksankielisellä kirjallisuudella. Lehtori Almut Meyer antaa tässä tapauksessa materiaalin ymmärtämistä tukevaa saksan kielen opetusta.

SÄÄDÖSLUETTELO:

Kirjallisuudessa mainittu lainsäädäntö

Lisätietoja

SL 2013-KL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Syyslukukaudella 2013 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 15.8.2013(klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto