Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1066 Kansainvälisen ja globaalioikeuden kysymyksiä 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Outi Korhonen, p. 3335517 (h. 312) ja tohtorikoulutettava Mikko Rajavuori, 3338461, mikko.rajavuori(at)utu.fi.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

(1) opiskelija perehtyy kansainvälisen oikeuden oppeihin kohtuullisen laajasti
(2) opiskelija ymmärtää kansainvälisen oikeuden oppien ja muiden oikeudellisten välineiden soveltamista kansainvälisen hallinnan erityiskysymyksissä
(3) opiskelija osaa identifioida kansainvälisen hallinnan oikeudellisia ongelmia ja kehittämistarpeita
(4) opiskelija osaa laatia ja esittää lyhyen kansainvälisen hallinnan kysymyksiin liittyvän oikeustieteellisen tutkimuksen sekä tarkastella kriittisesti toisten tutkimuksia

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden doktrinaalinen sisältö ja globaalioikeus
- oikeuden rooli kansainvälisissä hallintajärjestelmissä (esim. kansainvälisen talouden, ympäristön, liikenteen ja viestinnän, työvoiman, ihmisoikeuksien, rikosasioiden, konfliktien, turvallisuuden jne regiimeissä)
- kansainvälisten hallintajärjestelmien ongelmia ja kehitystrendejä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Luennot, lukupiiri, ohjaus kirjallisen ja suullisen esityksen laadintaan, esityksien analysointi sekä tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari ja Kirjallinen tentti

- luentoihin osallistuminen
- kirjallinen tentti, jossa kuulustellaan oppimateriaalit ml. luennot
- kirjallinen esitys (noin 5000 sanaa)
- suullinen esitys havainnollistamisvälineineen
- lukupiireihin osallistuminen ja lukupiiriraportin laatiminen
- muiden esitysten analysointi
- läsnäolopakko vähintään 75% kokoontumisista

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvostelussa eri osasuoritukset painottuvat seuraavasti: - kirjallinen esitys noin 50%, - suullinen esitys ja muiden esitysten suullinen analysointi 30% - muut 20%

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

- luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali

- Brownlie, Ian, Principles of Public International Law (OUP, 5. painos, 1998 tai uudempi)

- säädökset ks. luettelo

- esityksien valmistamiseen tarvittava, valinnainen lähdemateriaali (noin 500 sivua)

 

Säädösluettelo:

- YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (1/1956) (kertaus peruskurssilta)

- Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (33/1980) (kertaus)

- YK:n merioikeusyleissopimus (50/1996) (kertaus)

- YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja (I) (8/1976)

- YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus (6/1976)

Lisätietoja

AJANKOHTA: 17.3.-28.5.2014

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto