Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1025 Siviiliprosessi, vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat ja insolvenssioikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Prosessioikeuden professori Johanna Niemi. MUUT OPETTAJAT: Tohtorikoulutettava ja tuntiopettaja KUULUSTELIJAT: Opintojakson opettajat
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään aikaisempaa syvällisemmin riita- ja hakemusasioiden käsittelyyn sekä ulosottoon, konkurssiin ja muuhun insolvenssioikeuteen. Opintojakso koostuu oikeudenkäynnistä ja seminaareista. Opintojakson suoritustapoina ovat osallistuminen opetukseen, kirjallinen työ ja seminaarit.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla pyritään antamaan opiskelijoille riita- ja hakemusasioiden käsittelyssä sekä täytäntöönpanossa juristeilta vaadittavia valmiuksia ja taitoja, erityisesti esiintymään oikeudenkäynnissä kirjallisesti ja suullisesti.
Opintojaksolla opiskelijalla on tilaisuus syventyä tarkemmin valitsemaansa teemaan, oppia soveltamaan siviiliprosessuaalisia säännöksiä sekä hankkimaan ja tuottamaan niistä itsenäisesti uutta tietoa. Samalla tavoitteena on valmentaa opiskelijoita syventäviin opintoihin.

Sisältö

– Tuomioistuinmenettely riita- ja hakemusasioissa
– Välimiesmenettely ja muut vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat
– Ulosotto
– Konkurssimenettely
– Yksityishenkilön velkajärjestely
– Yrityssaneeraus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari 20 t 0 t

– Luento-opetus ja oikeudenkäynnit yht 25 t, kerran viikossa 2 h ja pääkäsittelyt helmi/maaliskuun vaihteessa 2 päivää.
– Seminaareja 12 t/ryhmä. Seminaariesitelmien käsittelyä varten osallistujat jaetaan kahteen ryhmään
– Itsenäinen työskentely: Oikeudenkäyntikirjelmien laatiminen ja suullisiin käisttelyihin valmistautuminen ryhmätyönä. Seminaariesitelmän laatiminen, opponoinnin valmistelu ja muiden esitelmiin perehtyminen. Seminaariesitelmän voi tehdä parityönä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Osallistuminen opetukseen ja oikeudenkäyntiin + seminaari.

Oikeudenkäynneissä kukin ryhmä valmistelee haasteen ja vastineen sekä esiintyy kantajan, vastaajan tai tuomioistuimen roolissa. Kukin opiskelija laatii seminaariesitelmän (noin 15-20 s.) ja toimii vuorollaan opponenttina. Myös muiden odotetaan osallistuvan keskusteluun. Läsnäolo oikeudenkäynneissä on opintojakson läpäisemisen edellytys.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana määräytyy oikeudenkäynnin sekä seminaariesiintymisen ja seminaarikirjoituksen perusteella siten, että kummankin painoarvo on 50 %. Kumpikin osio on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheismateriaalia

– Haapasalo, Kiesiläinen ja Niemi-Kiesiläinen, Todistajanpsykologia ja todistajankuulustelu Kauppakaari 2000.

– Linna, Tuula: Hakemuslainkäyttö, 2009, ISBN 978-952-14-1501-2, s. 1-277

lukuun ottamatta petiitillä painettua tekstiä

– Jokela, Antti: Hovioikeusmenettely, 2010, ISBN 978-952-14-1408-4, lukuun

ottamatta petiitillä painettua tekstiä

– Möller, Gustaf: Välimiesmenettelyn perusteet, 1997, ISBN 951-640-882-6

–Linna, Tuula: Ulosottokaaren pääkohdat, 2008, ISBN 978-952-14-1304-9

– Koulu, Risto: Konkurssioikeus, 2009, ISBN 978-951-0-35247-2, s. 1-353

lukuunottamatta petiitillä painettua tekstiä

Lisätietoja

AJANKOHTA: 7.1.–14.3.2014

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti
saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto