Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM2002 Juridinen kirjoittaminen 1 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Prof. Jussi Tapani, puh. 333 5539, jussi.tapani (at) utu.fi; MUUT OPETTAJAT: Yliopistonlehtorit, Informaatikko Janne Wacklin, FM

Yleiskuvaus

Juridisen kirjoittamisen opintojakso ja Suomen kielen käytön ohjaus -opintojakso muodostavat kokonaisuuden. Opintojaksot järjestetään neljä kertaa lukuvuodessa periodeittain siten, että opintojaksojen suorittaminen yhdessä vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia kirjallisten töiden laatimiseen (erikoistumisjaksojen kirjallisten töiden laadinta ja mahdollinen ON-työ).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen eettiset lähtökohdat
- tuntee oikeustieteellisen kirjoittamisen vakiintuneet käytänteet
- osaa hakea lähdekirjallisuutta
- pystyy antamaan perusteltua palautetta oikeustieteellisistä teksteistä

Sisältö

Luento-opetus, tiedonhakudemo sekä oikeustieteellisten tekstien analysointi ja palautteen antaminen. Opetusta kutakin opiskelijaa kohti yhteensä 10 tuntia. Opetus koostuu seuraavista osioista:

Osa 1: Alkuluennot (2 t)
Osa 2: Tiedonhaku (4 t)
Osa 3: Oikeustieteellisen tekstin analysoiminen ja palautteen antaminen (Itsenäinen työskentely 4 t)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 0 t 4 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Läsnäolovelvollisuus kaikissa osioissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Muu

Osallistuminen kontaktiopetukseen, tiedonhaun harjoituksen ja palautteen antaminen oikeustieteellisestä tekstistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttävän suorituksen edellytykset: läsnäolo aloitusluennoilla, tiedonhaun harjoituksissa ja palautteen antaminen oikeudellisista teksteistä.

Suositellut suoritusajankohdat

HUOM: Opintojaksot Juridinen kirjoittaminen ja Suomen kielen käytön ohjaus integroivat opetuksensa. Opintojaksot on suositeltavaa suorittaa yhdessä silloin, kun opiskelija alkaa suorittaa ensimmäisen erikoistumisjaksonsa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojakson aineisto löytyy Suomen kielen käytön ohjaus -opintojakson ja Juridinen kirjoittaminen -opintojakson yhteiseltä Moodle-oppimisalustalta. Lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää seuraavaa aineistoa:

-Hirsjärvi S, Remes P, Sajavaara P (2005) Tutki ja kirjoita

-Hirvonen A (2011) Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan.

-Husa J, Mutanen A, Pohjolainen T (2001) Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille.

-Karisto A & Seppälä U (2004) Maukas gradu

-Timonen P (1998) Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen

-Viskari S (2000) Tieteellisen kirjoittamisen perusteet

-www.kielijelppi.fi

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan 4 kertaa lukuvuodessa, 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä. Aloitusluento ajoittuu kunkin periodin kahdelle ensimmäiselle viikolle ja tiedonhaun harjoitukset ovat periodin aikana. Oikeustieteellisten tekstien analysointi ja palautteen antaminen on suositeltavaa ajoittaa siten, että se tukee erikoistumisjakson aikana tehtävän kirjallisten työn tai ON-työn laatimista.

Osallistujaksi Juridisen kirjoittamisen opintojaksolle ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto