Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1010 Ympäristöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Anne Kumpula, 3335842, anne.kumpula (at) utu.fi, ti 13-14, h. 211.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Hallinto-oikeuden opit hallintomenettelystä, valitusoikeudesta jne. ovat keskeisessä asemassa ympäristöllisten lupa- ja muiden päätöksentekomenettelyjen kannalta. Kansainvälisen oikeuden perusteiden opiskelu on hyödyksi ympäristöoikeuden ylikansallisten ulottuvuuksien hahmottamiseksi; varsinkin EU:n ympäristöoikeus on tärkeässä asemassa kotimaisen sääntelyn taustalla, jolloin EU-oikeuden yleisten perusteiden tuntemus on tärkeää.

Osaamistavoitteet

Perustietojen antaminen ihmisen fyysisen ympäristön käyttöä, suojelua ja hoitoa koskevasta oikeusjärjestyksen osasta.

- Opiskelija ymmärtää, miten ympäristöoikeudellisen sääntelyn kokonaisuus muodostuu, mitkä ovat sen yleiset lähtökohdat ja miten säännöksiä sovelletaan.

- Opiskelija hahmottaa ympäristöoikeudellisen sääntelyn moninaisuuden ja vuorovaikutteisuuden sekä tunnistaa ympäristöoikeudellisen päätöksenteon erityispiirteet.

Sisältö

-Ympäristöoikeuden yleiset opit ja systematiikka
-Kaavoitus ja muu ympäristönkäytön suunnittelu sekä maanhankinta
-Ympäristön muuttaminen (rakennus-, vesitalous- ja tiehankkeet)
-Luonnonvarojen käyttö ja suojelu
-Luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön suojelu
-Ympäristönsuojelu (ympäristön pilaamisen torjunta)
-Ympäristövastuu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden peruskysymysten syventävään tarkasteluun ja asioiden käsittelyyn esimerkkitapausten (tuomioistuinratkaisujen ja vanhojen tenttitapausten) pohjalta. Luennoille osallistujilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja säädösluettelo
Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Kuusiniemi, Kari - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOYpro, Juva 2010. ISBN 978-951-0-36128-3.

Kumpula, Anne: Eurooppalaistuva ympäristöoikeus. Teoksessa Ojanen, Tuomas - Haapea, Arto (toim.)EU-oikeuden perusteita II, 2007, ISBN 978-951-37-4996-5, s. 245-271.SÄÄDÖSLUETTELO:
KiinteistönmuodostamisL 12.4.1995/554, Ym 101.
Maankäyttö- ja rakennusL 5.2.1999/132, Ym 201.
Maantielaki 23.6.2005/503, luvut 1-2, 53-58 § ja 7-8 luvut
L yksityisistä teistä 15.6.1962/358: 1-8 ja 10-11 luvut sekä 104-104a §, Ym 207.
YmpäristönsuojeluL 4.2.2000/86, Ym 401.
Päästökauppalaki 30.7.2004/683
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
30.12.2004/1299, Ym 614.
Vesilaki
27.5.2011/587.
MerensuojeluL 29.12.1994/1415, Ym 608.
L eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26, Ym 302.
Maa-ainesL 24.7.1981/555, Ym 507.
TerveydensuojeluL 19.8.1994/763: 1-15, 26-27, 44-48, 51-57 §, Ym 409.
JäteL 3.12.1993/1072, Ym 426.
L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10.6.1994/468, Ym 403.
L viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 1.6.2005/205, YM 405
LuonnonsuojeluL 20.12.1996/1096, Ym 501.
MetsäL 12.12.1996/1093, Ma 602.
L ympäristövahinkojen korvaamisesta 19.8.1994/737, Si 737.
L eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta 29.5.2009/383.

Kaivoslaki 10.6.2011/621. Luvut 1-8 sekä 16-19.

Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 10.2.-12.3.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto