Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1011 Rikosoikeus 8 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Jussi Tapani, 3335539, jussi.tapani(at)utu.fi, ma 15–16, h. 344
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää, millä perusteella henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja millaisista teoista vastuu voi seurata
- Opiskelija osaa ratkaista rikosoikeudellisen soveltamisongelman
- Opiskelija hahmottaa rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet.

Sisältö

- Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat
- Rikosvastuun yleiset edellytykset
- Keskeiset rikostyypit
- Rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Jussi Tapani 18 t
Pekka Viljanen 4 t

Tapanin luennoilla keskitytään rikosoikeuden vastuuopin peruskysymyksiin esimerkkitapausten ja tuomioistuinratkaisujen avulla. Luennoille osallistuvien edellytetään valmistautuvan käsiteltäviin tapauksiin opetusperiodin aikana tarkemmin jaettavan aikataulun mukaisesti.

Opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä vapaaehtoinen harjoitustehtävä, joka antaa valmiuksia rikosoikeudellisen soveltamisongelman ratkaisemiseen. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään 5 lisäpistettä tenttiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella. Lisäksi opetusperiodin aikana on mahdollista tehdä vapaaehtoinen harjoitustehtävä. Hyväksytystä harjoitustehtävästä voi saada enintään 5 lisäpistettä tenttiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja säädösluettelo

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, 2., uudistettu painos, 2014,  s. 3–29, 73–143, 147–244, 293–361, 375–409 ja 413–461 (tiedot päivitetty 11.3.2014).

Frände, Dan – Matikkala, Jussi – Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti – Viljanen, Pekka – Wahlberg, Markus: Keskeiset rikokset, 2., uudistettu ja laajennettu laitos, 2010, s. 1–210, 259–281, 308–402, 444–483, 488–519, 529–663.

Tapani, Jussi – Tolvanen, Matti: Rikosoikeus. Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano. 2. uudistettu painos, 2011, s. 1–41 ja 127–199

Viljanen, Pekka: Uusi yhtenäisrangaistusjärjestelmä, 1992, s. 16–27 ja 72–99.

Viljanen, Pekka: Yhtenäisrangaistusjärjestelmän muutokset, 1998, s. 1–31.

SÄÄDÖSLUETTELO:
1) Keskeiset säädökset:
Rikoslaki 19.12.1889/39, Ri 101.
A rikoslain voimaanpanemisesta 19.12.19889, Ri 102.
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731: 6-15 §, Va 105.
Poliisilaki 7.4.1995/493, Ri 303a.
Tieliikennelaki 3.4.1981/267, Vi 201.
Pakkokeinolaki 30.4.1987/450, Ri 302.
Järjestyslaki 27.6.2003/612, Tu 608.
L yhdyskuntapalvelusta 12.12.1996/1055, Ri 202.
L nuorisorangaistuksesta 21.12.2004/1196, Ri 204a
Vankeuslaki 23.9.2005/767, Ri 215.
Tutkintavankeuslaki 23.9.2005/768 Ri 304.
L pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä 23.9.2005/781, Ri 220.
L rangaistusmääräysmenettelystä 26.7.1993/692, Pr 211.
2) Oheissäädöksiä:
L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7.7.1970/456, Ri 404.
L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä 21.12.2007/1383, Ri 402.
L rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 30.12.2003/1286, Ri 403.
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38: 1-2 ja 11 luku. Yr 501.
L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.11.1978/1061,Yr 605.
Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21, Ty 111a.
L sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 16.6.2004/460, Vi 101.
Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750: 4 luku ja 6 luku, Ty 103.
Työsopimuslaki 26.1.2001/55: 2 luvun 1-3 §, Ty 101.
Työturvallisuuslaki 23.6.2002/738, Ty 401.
Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86, Ym 401.
Jätelaki 3.12.1993/1072, 1, 3-4 ja 10 luku,Ym 426.
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096, Ym 501.
Vesilaki 27.5.2011/587, 1 ja 16 luku. Ym 601.
Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247, Ym 505.
L rahapesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503.
Metsästyslaki 28.6.1993/615: 3-5 ja 10 luku. Ma 701.
Kalastuslaki 16.4.1982/286: 13-14 luku, Ma 704.
Maastoliikennelaki 22.12.1995/1710, Vi 236.
Vesiliikennelaki 20.6.1996/463. Vi 318.
Ilmailulaki 22.12.2009/1194: 18 luku. Vi 401.
Ampuma-aselaki 9.1.1998/1, Tu 603.
L lähestymiskiellosta 4.12.1998/898, Ri 310.
L rikesakkomenettelystä 21.1.1983/66. Pr 213.
L sakon ja rikesakon määräämisestä 27.8.2010/754. Pr 211a.
L ylikuormamaksusta 14.1.1982/51. Vi 218.
L liiketoimintakiellosta 13.12.1985/1059, Ri 207.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 14.4.-21.5.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1011 Rikosoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto