Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1001 Velvoiteoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Ari Saarnilehto, 3335529, ari.saarnilehto (at) utu.fi, ti 13-14 ja pe 10-11, h. 215.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: PO1 ja PO2 TAI Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Kokonaiskuvan antaminen velvoiteoikeuden keskeisistä kysymyksistä ja niiden ratkaisuperiaatteista.

Sisältö

-Velvoiteoikeuden yleiset opit
-Oikeustoimet
-Vahingonkorvaus
-Eräät sopimustyypit, erityisesti irtaimen kauppa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Ari Saarnilehto: Velvoiteoikeuden pääkohtia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Opintojakson kirjallinen tentti on kaksiosainen. Ensimmäinen osa (1 h 55 min) suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa, johon opiskelija varaa itselleen tenttiajan tentin aukioloaikana. Ensimmäisen kierroksen tenttimahdollisuus on 5.-6.5.2014. Kirjallisen tentin toinen osa suoritetaan tiedekunnan tenttitilaisuudessa. Molemmista tentin osista järjestetään neljä tenttikertaa ja osia ei tarvitse suorittaa samalla tenttikierroksella. Molemmat osat tulee suorittaa hyväksytysti. Tentistä annetaan lisätietoa opintojakson ensimmäisellä luennolla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja säädösluettelo
Saarnilehto, Ari: Pääasiat velvoitteesta, 2005, ISBN 951-030-717-3.
Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet, 2009, ISBN 978-952-14-1374-2.
Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus, 2006, ISBN 978-951-0-30816-5
.
Wilhelmsson, Thomas - Sevon, Leif - Koskelo, Pauliine: Kauppalain pääkohdat, 2006, ISBN 952-140-949-5.

Schwenz, Ingeborg & Leisinger, Benjamin: Ethical values and international sales contracts, teoksessaCranston, Ross, Ramberg, Jan & Ziegel, Jacob (eds), Commercial Law Challenges in the 21st Century, Jan Hellner in memorium, Stockholm 2007, s. 249-275 (löytyy osoitteesta http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schwenzer-leisinger.html).

SÄÄDÖSLUETTELO:
Kauppakaari 31.12.1734/3, 9-13 luvut.
L kauppaedustajista ja myyntimiehistä 8.5.1992/417.
L varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228.
L tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 5.6.2002/458.
L vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617.
L elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 3.12.1993/1062.
 
L kaupallisten sopimusten maksuehdoista 18.1.2013/30

Velkakirjalaki 31.7.1947/622.
Maksupalvelulaki 30.4.2010/290, 1. 7 ja 8 luku.
Korkolaki 20.8.1982/633.
L velan vanhentumisesta 15.8.2003/728.
L saatavien perinnästä 22.4.1999/513.
Lahjanlupauslaki 31.7.1947/625.
L takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361.
L säädettyjen määräaikain laskemisesta 25.4.1930/150.
Vakuutussopimuslaki 28.6.1994/543.
Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412.
Rikosvahinkolaki 29.12.2005/1204.
Liikennevakuutuslaki 26.6.1959/279.
Potilasvahinkolaki 25.7.1986/585, 1-4 ja 8-10a §.
Tuotevastuulaki 17.8.1990/694.
L ympäristövahinkojen korvaamisesta 19.8.1994/737.
Kauppalaki 27.3.1987/355.
Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, 1 ja 3-8 luku.
Asuntokauppalaki 23.9.1994/843.
Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki, saatettu asianmukaisesti voimaan lailla).
L osamaksukaupasta 18.2.1966/91.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 14.4.-22.5.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto