Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1003 Kauppaoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA:Professori Jukka Mähönen,3335526, jukka.mahonen (at) utu.fi, ti 13-14, h. 211.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää markkinoita koskevaa keskeistä eurooppalaista ja kansallista sääntelyä. Huomio kiinnitetään erityisesti yritystoiminnan järjestämiseen sekä informaation ja kilpailun merkitykseen markkinoilla.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kolmeen kauppaoikeuden keskeiseen aihealueeseen:
- yritystoiminnan sääntely
- immateriaalioikeus
- markkinaoikeus, mukaan lukien kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Jukka Mähönen: Yhteisöoikeus 10 t
Jukka Mähönen: Markkinaoikeus 10 t
Tuomas Mylly: Immateriaalioikeus 10 t

Opetus annetaan osittain englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla ilmoitettava tai jaettava materiaali sekä säädösluettelo

Kirjallisuus:

- Rissanen, Kirsti ym.: Yritysoikeus, SanomaPro Juridiikkaonline, luvut II (Yritysmuodot) ja VII (Kilpailunrajoitukset ja julkiset hankinnat), saatavissa Internetistä osoitteesta www.wsoypro.fi, Juridiikkaonline, Yritys, Yritysoikeus (yliopiston verkosta tai etäkäyttönä Nelli-portaalin kautta)

- Haarmann, Pirkko-Liisa & Mansala, Marja-Liisa: Immateriaalioikeuden perusteet, Talentum 2012, ISBN 9789521417689


Säädösluettelo:

L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/12.

Kauppakaari 31.12.1734/3, 18 luku.

L avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389.

OsakeyhtiöL 21.7.2006/624.

L osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625.

OsuuskuntaL 28.12.2001/1488, tai uudempi laki.

Neuvoston asetus (EY) N:o 6137/85 eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä, EYVL L 199, 31.7.1985 s. 1.

L eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2157/2001 eurooppayhtiön (SE) säännöistä, EYVL L 294, 10.11.2001 s. 1.

EurooppayhtiöL 13.8.2004/742.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1435/2003 eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä, EUVL L 207, 18.8.2003 s. 1.

Eurooppaosuuskuntalaki 19.10.2006/906.

YhdistysL 26.5.1989/503.

SäätiöL 5.4.1930/109.

KaupparekisteriL 2.2.1979/129.

ToiminimiL 2.2.1979/128.

KirjanpitoL 30.12.1997/1336, 3 ja 6 luku.

TilintarkastusL 13.4.2007/459, 1 ja 2 luku sekä 56 ja 57 §.

TilintarkastusL 28.10.1994/936, 1-3 luku.

Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746.

Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 101 ja 102 artiklat (ent. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklat).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1, 4.1.2003 s. 1.

Kilpailulaki 12.8.2011/948.

Laki julkista hankinnoista 30.3.2007/348.

L elinkeinonharjoittajien välisten sopimussuhteiden sääntelystä 3.12.1993/1062.

TekijänoikeusL 8.7.1961/404.

TavaramerkkiL 10.1.1964/7.

MallioikeusL 12.3.1971/221.

PatenttiL 15.12.1967/550.

L hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800.

L sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 22.12.1978/1061.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 30.9.-23.10.2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto